Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei serviciilor de proiectare si obtinere autorizatie de construire pentru lucrări de constructii si instalatii in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la Sucursala Brasov (BV)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 28.01.2020, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitionarii de servicii de consultanta la nivelul proceselor ce se adreseaza clientilor persoane fizice​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 15.01.2020, ora 12:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 22.01.2020, ora 12:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Completare/modificare a paragrafului de la Cap. 8 – Adjudecare, Informarea; subpunctul 8.4.2 c), de mai jos:

- Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani alocati in cadrul proiectului – maxim 15 puncte; Oferta cu cel mai mare numar de consultanti alocati primeste 15 puncte; Punctaj oferta n = Numar consultanti alocati din oferta n*15/Numarul cel mai mare consultanti ofertati;

in

- Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani alocati in cadrul proiectului (obtinut prin insumarea numarului de zile aferent fiecarui consultant cu experienta mai mare de 5 ani - conform declaratiei tehnice) – maxim 15 puncte; Oferta cu cel mai mare numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani primeste 15 puncte; Punctaj oferta n = Numar de zile ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani*15/Numarul cel mai mare de zile ofertat ale consultantilor cu experienta mai mare de 5 ani;

Clarificari/raspunsuri:

- Referitor la cerinta de la punctul 2.2 b), va rugam precizati daca serviciile similare invocate de ofertant se vor referi in general la optimizarea de procese in sectorul bancar sau strict la procesele mentionate in caietul de sarcini.
R: Prin Criteriul de la punctual 2.2.b se solicita serviciile similare licitatiei curente.

- Va rugam precizati daca ofertantul va trebui sa presteze serviciile conform metodologiei Lean sau se pot utiliza si alte metodologii, pe baza experientei prestatorului care va depune oferta.
R: Se accepta orice metodologie, cu mentiunea ca acesta trebuie descrisa(vezi oferta tehnica punct 5.4)

- In cap. 2 Criterii de calificare si selectie sunt descrise cerintele generale de calificare, iar in cap 3 Documente de calificare sunt prezentate documentele cu care ofertantul va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare. Va rugam confirmati daca vom prezenta exclusiv documentele/ dovedi criteriile solicitate in cap 3.
R: Se solicita prezentarea tuturor documentelor/dovedi criteriile solicitate atat de la punctul 2 cat si de la punctul 3.

- Se solicita certificat constatator in original sau copie legalizata. Va rugam confirmati daca se accepta prezentarea certificatului emis online cu semnatura electronica de la Registrul Comertului.
R: Se accepta doar certificat constatator in original sau copie legalizata.

- Se solicita prezentarea a minim 2 recomandari de la beneficiari in original. Adresam solicitarea de a prezenta aceste recomandari si in copie conform cu originalul.
R: Suntem de acord cu solicitarea dvs. de a prezenta scrisorile de recomandare in copie conform cu originalul.

- Se solicita prezentarea angajamentului de confidentialitate semnat. Va rugam confirmati daca acesta va fi depus odata cu oferta sau inainte.
R: Angajamentul de confidentialitate semnat se depune odata cu oferta.

- Pentru garantia de participare se solicita valabilitate de 90 de zile de la data emiterii. Va rugam confirmati ca valabilitatea garantiei este de la data emiterii garantiei si nu a termenului de depunere al ofertelor.
R: Valabilitatea garantiei este de la data emiterii garantiei.

- Referitor la pct 8.4.2 Oferta tehnica, punctaj caracteristici tehnice:
La pct a) se solicita dovada prestarii serviciilor de consultanta la institutii financiare. Va rugam confirmati ca se vor lua in calcul contractele/ proiectele de consultanta, in general, nu strict similare cu cele care fac obiectul acestei achizitii.
R: Se solicita experienta in prestarea serviciilor de consultanta pentru institutii financiare si nu strict similar prezentei licitatii.

La pct d) la definirea modului de calcul se mentioneaza ca punctajul va fi acordat experientei acumulate de consultant in cadrul firmei de consultanta. Va rugam clarificati daca va fi punctata experienta cumulata a tuturor consultantilor propusi in oferta, indiferent ca aceasta a fost realizata in cadrul societatii ofertante sau in cadrul angajatorilor anteriori. In caz contrar, clarificati.
R: Va fi punctata experienta totala cumulata a tuturor consultantilor propusi in oferta, indiferent ca aceasta a fost realizata in cadrul societatii ofertante sau in cadrul angajatorilor anteriori. Experienta va fi mentionata in cadrul declaratiei solicitate la punctul 5.4.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de  amenajare la Sucursala CEC Bank Bank Zalau (SJ)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 11.12.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

PROCEDURA A FOST ANULATA.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de arhivare electronica in sensul legii a documentelor electronice.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 04.12.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Anexa 3 - "Detalii tehnice cu privire la efectuarea serviciilor de arhivare electronica a documentelor electonice" si Anexa 6 - "Modalitatea de punctare a cerintelor functionale si tehnice" pot fi ridicate de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unei Declaratii privind evitarea conflictului de interese (Anexa 1), a unui Angajament de confidentialitate (Anexa 4) si a unui Acord de prelucrare date cu caracter personal (Anexa 5) semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.

Clarificari suplimentare

Intrebare: Va rugam sa clarificati care este durata contractului, avand in vedere ca in cadrul capitolului XI. INFORMATII DESPRE CLAUZE CONTRACTUALE, 11.1. este specificat "Durata contractului va corespunde cu data finalizarii servicillor de arhivare electronica a documentelor electronice si nu va depasi 120 de zile calendaristice de la data semnarii acestula", in schimb ce in cadrul capitolului 8.4. Modul de punctare a ofertelor este specificat "Costul anual cu mentenanta si suportul solutiei (dupa primul an de la lansarea solutiei in productie)".
Raspunsul Bancii: Pentru a se intelege mai bine, reformulam respectivul paragraf: „Durata contractului va corespunde cu data finalizarii serviciilor de arhivare electronica a documentelor electronice, care nu va depasi 120 de zile calendaristice de la data semnarii acestuia.” Contractul se va incheia pe o durata de minim 2 ani.

Intrebare: Va rugam sa definiti exact ce se intelege prin serviciile suplimentare care se regasesc in cadrul modului de punctare a ofertelor.
Raspunsul Bancii: Prin servicii suplimentare intelegem orice serviciu oferit contra cost si care nu a fost solicitat in clar in caietul de sarcini, dar care pentru prestatorul de servicii este esential in desfasurarea activitatii.

Intrebare: Referitor Ia cerinta de Ia capitolul 3.2. Documente privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale — "Obligatoriu minim 2 (doua) scrisori de recomandare semnate de Banci beneficiare din Romania/ UE, din care sa rezulte experienta furnizorului privind Iivrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice". Va solicitam modificarea acesteia, in sensul permiterii prezentarii de recomandari din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice, si din partea altor beneficiari. Mentionam ca serviciile de arhivare electronica sunt reglementate de Lege si sunt identice indiferent de domeniul de activitate al Beneficiarului.
Raspunsul Bancii: Suntem de acord cu modificarea solicitata, respectiv “Obligatoriu minim 2 (doua) scrisori de recomandare semnate de societati beneficiare din Romania/ UE, din care sa rezulte experienta furnizorului privind livrarea de servicii de arhivare electronica a documentelor electronice – copie conforma cu originalul; in plus, fiecare scrisoare de recomandare trebuie insotita de prima si ultima pagina din contract pentru a face dovada obiectului contractului (eventualele sume se pot cenzura)”.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la licitatia in vederea achizitionarii de servicii de mentenanta hardware si suport aferente echipamentelor IBM​​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a oor efertelste 15.11.2019, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 22.11.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea serviciilor de evaluare a solutiilor informatice ale CEC Bank..

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 25.10.2019 , ora 11:00..

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 04.11.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare: Caiet de Sarcini pentru procedura de achiziţie prin licitație organizată de CEC BANK S.A. în vederea achiziţionării serviciilor de evaluare a solutiilor informatice ale CEC Bank, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5.

Anexa 3 – "Specificatii tehnice", poate fi ridicata de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (Anexa 4) semnat de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la adresa de email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata pentru obtinerea de autorizatii de Securitate la incendiu la Sucursala CEC Bank Craiova (DJ) si agentiile Gaesti (DB) si Onesti (BC).​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.10.2019, ora 11.00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata în vederea achizitionarii de lucrari de amenajare a agentiei CEC Bank Ardud (SM)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 23.10.2019, ora 11.00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata pentru servicii centralizate de inscriere a avizelor de garantie la Registrul National de Publicitate Mobiliara (RNPM)​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 15.10.2019, ora 12.00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 18.10.2019, ora 16:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator:

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la licitatia in vederea achizitionarii de echipamente de comunicatii pentru balansare trafic.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor este 17 septembrie 2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator:

Caiet de sarcini Descarca

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773/51130, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


 CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de achizitie prin licitatie organizata in vederea achizitiei de servicii de suport pentru sistemul de interfatare dintre componentele sistemului informatic si dezvoltarile necesare agendei digitale, conform prevederilor caietului de sarcini.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 06.08.2019, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-ul urmator: 

Caiet de sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 2 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 5 Descarca

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51771, fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.


CEC BANK S.A., cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sector 3, telefon 021/311.11.19, va invita sa participati la procedura de licitatie organizata pentru achizitionarea unui modul de analiza si aprobare credite​.

Ofertele se vor depune la Registratura Centralei CEC Bank din Bucuresti, str. Ilfov nr. 4, sector 5.

Data limita de depunere a ofertelor: 28.09.2018, ora 11:00.

Data limita de depunere a ofertelor a fost prelungita pana la 05.10.2018, ora 11:00.

Documentatia necesara prezentarii ofertei o regasiti accesand link-urile urmatoare:

Caiet sarcini Descarca

Anexa 1 Descarca

Anexa 3 Descarca

Anexa 4 Descarca

Anexa 6 Descarca

Anexa 7 Descarca

Anexa 2 - "Cerinte tehnice si functionale" si Anexa 5 - "Modalitatea de punctare" pot fi ridicate de la sediul CEC BANK S.A, Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari, de catre cei interesati sa depuna o oferta, in baza unui Angajament de confidentialitate (Anexa 1) si a unui Acord de prelucrare date cu caracter personal (Anexa 7) semnate de reprezentantul legal al ofertantului (sau imputernicitul acestuia).

Deschiderea ofertelor se va face la sediul CEC BANK S.A. din Bucuresti fara participarea ofertantilor.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Secretariatul Comitetului de Achizitii si Vanzari la numerele de telefon: 021/202.50.00, 021/311.11.19, int. 51773 fax 021/313.59.31 sau email: cav@cec.ro.

Clarificari/raspunsuri

1. Referitor la cerinta "Solutia este conforma cu normele si reglementarile legale aplicabile, ale BNR, ale institutiilor nationale si internationale (de tipul Regulamentului 679/2019-GDPR, dar nu limitat la) si cu cele interne ale CEC Bank si va raspunde integral la toate cerintele exprimate in caietul de sarcini si Anexele acestuia"
R: Solutia ofertata trebuie sa respecte TOATE normele si reglementarile in vigoare, astfel incat banca sa nu intampine probleme in utilizarea acesteia in productie.

Avand in vedere ca regulamentul stabileste atat cadrul legal pentru obtinerea unui consimtamant valabil, cat si drepturile persoanelor vizate, plus alte recomandari privind masurile de securitate (tehnice sau organizatorice), perioada de stocare a datelor, profiling etc., va rugam sa stabiliti exact ce se va aplica solutiei care face scopul caietului de sarcini, in sensul de functionalitati. Specificam ca regulamentul se refera la protectia datelor cu caracter personal si stabileste masuri generale care prevad ca prelucrarea sa se efectueze in anumite conditii de securitate (regulamentul neimpunand vreo solutie anume), conditiile exact fiind stabilite de catre banca in sine si conforme cu alte politici de Securitate interne. De asemenea, regulamentul prevede perioade de stocare pentru date, sau pentru o parte din cate (cele ca pot duce la identificarea persoanei), aici fiind decizia bancii ce anonimizeaza sau sterge, cat pastreaza etc.
R: Ofertantul trebuie sa se asigure ca solutia prezentata respecta TOATE cerintele GDPR, astfel incat banca sa nu intampine probleme in utilizarea acesteia in productie.

2. Referitor la cerinta: "Sa se interfateze on-line real-time cu organizatii externe Bancii in scopul obtinerii de informatii necesare completarii fluxurilor de analiza. Ex.:
- Biroul de Credit (BC): Banca a dezvoltat un mecanism de interfatare cu solutia informatica a BC care va trebui integrat in M"aaC";
- ANAF: Banca a dezvoltat un modul SW de interogare a sistemului informatic al ANAF, care va trebui integrat in M"aaC";
- Centrala Incidentelor de Plati (CIP): Banca a dezvoltat un mecanism de interfatare cu Solutia informatica a CIP care va trebui integrat in M"aaC";
- Centrala Riscului de Credit, RECOM, AEGRM si/sau Keysfin - in masura in care organizatiile in cauza ofera instrumente informatice apelabile din aplicatii externe pentru accesul la baza de date;"
descrisa in Caietul de Sarcini, Anexa 2 – Cerinte tehnice si functionale, paginile 5-6.
Va rugam sa specificati daca Banca, in afara mecanismelor de interogare a dezvoltat si solutii automate de interpretare a rapoartelor de credit, sau a informatiilor furnizate de catre aceste sisteme externe bancii.
R: Solutiile automate de interpretare a rapoartelor de credit trebuie sa fie parte componenta a M”aaC”. Prin urmare, ofertantul va descrie functionalitatile acestuia cuprinsa in solutia ofertata.

3. Referitor la termenul limita de depunere a Ofertelor pentru solutia solicitata, va rugam sa acceptati amanarea acestuia cu 10 zile, timp necesar pentru elaborarea unei oferte tehnice complete si eficiente, care sa raspunda pe deplin cerintelor din Caietul de sarcini.
R: Conform analizei efectuate consideram ca la acest moment nu exista motive intemeiate pentru a amana termenul de depunere a ofertelor.

4. Va rugam sa clarificati fluxul de lucru al solutiei QBank cu solutia de aprobare credite M”aaC”. Ce informatii de obtin si in ce scop?
R: Conform precizarilor din Anexa 2.

5. Va rugam sa ne oferiti mai multe detalii despre criteriile de cautare in listele de sanctiuni interne si internationale.
R: Conform prevederilor privind cunoasterea clientelei aplicabile sistemului bancar.

6. Rolurile si permisiunile, limitele de credit etc. vor fi definite in solutia propusa sau se vor obtine prin integrarea cu INTBank?
R: Cele doua probleme sunt diferite si vor fi abordate diferit:
- Rolurile si permisiunile vor fi gestionate in solutia propusa;
- Limitele de credit fac parte din definirea produsului de creditare si se vor obtine prin integrarea cu INTBank.

7. Autentificarea utilizatorilor si SSO vor fi gestionate prin intermediul Active Directory. Este necesara gestionarea rolurilor si permisiunilor pentru sistemul M”aaC” la nivelul Active Directory?
R: Ofertantul va descrie in oferta modalitatea de gestionare a rolurilor si permisiunilor continuta de solutie.

8. Solutia noastra suporta mai multe combinatii HW / SW; exista vreo preferinta din partea bancii de a utiliza o combinatie anume? (de exemplu Microsoft / IBM / Oracle / Open source etc.)?
R: Conditionarile sunt mentionate in documentele de licitatie. Banca nu utilizeaza in sistemul informatic solutii Open source.

9. In documentul "Caiet de sarcini-LoanOrigination-Anexa 2-Cerinte tehnice si functionale", pag. 7, cap. "Arhitectura HW si SW" se precizeaza ca instalarea bazei de date se va face pe Oracle Exadata. In acest context se poate utiliza si Oracle Exalogic?
R: Nu.

10. Va rugam sa precizati tipurile de server de aplicatii preferate de banca.
R: Nu exista preferinte.

11. Care este timpul de "downtime" acceptat de banca atunci cand are loc comutarea de la site-ul principal la site-ul de Disaster Recovery?
R: Descrierea procedurilor de comutare/ revenire la/de la CRCD va include si timpul de "downtime" suportat de solutie care va fi apreciat in cadrul procesului de evaluare a ofertelor.

12. Va rugam sa specificati in ce aplicatie se va efectua pre-scoring-ul (in platforma ofertata sau in alta aplicatie existenta in banca).
R: In platforma ofertata.

13. Va rugam sa specificati in ce aplicatie se va efectua "stabilirea performantei financiare si a clasei de risc a clientilor".
R. In platforma ofertata.

14. Va rugam sa detaliati cerintele de mai jos:
- stabilirea performantei financiare si a clasei de risc a clientilor;
- generarea situatiei simplificate a patrimoniului;
- generarea pentru utilizarea in analiza de creditare a formularelor de bilant, a contului de profit si pierdere si a cash-flow-ul istoric, in functie de codurile de grupare a conturilor din balante;
- stabilirea unui rezultat final care se va prelua in documentul de prezentare a propunerii de credit (Propunere Facilitate Credit/ Propunere Modificare Facilitate Credit simplificat/ Analiza factorabilitate)
R: Ofertantul va descrie in oferta functionalitatile de mai sus disponibile in platforma ofertata. In cadrul procesului de evaluare, Banca va aprecia daca functionalitatile existente acopera necesitatile total/ partial/ deloc.

15. Va rugam sa detaliati cerinta: "Pre-aprobare (in cazul accesarii on-line de catre client, prin intermediul interfetei accesibile din Internet)".
R: Dupa cum se specifica in Anexa 2, fluxul de analiza si aprobare poate fi initiat on-line dar se continua intr-una din unitatile bancii. Clientul va introduce prin interfata on-line un set redus de informatii, care vor fi pre-validate de solutie. Validarea finala se face in unitatea bancii dupa ce toate informatiile necesare analizei si aprobarii au fost furnizate de client.

16. Va rugam sa detaliati cerinta "Avizare utilizare credit". La ce se refera?
R: Etapa se refera la verificare modului in care au fost constituite garantiile si indeplinite conditiile precedente tragerii.

17. Referitor la "Factoring cu si fara recurs", va rugam sa confirmati ca aplicatia va gestiona doar aprobarea acestui produs, nu si gestionarea acestuia.
R: Aplicatia va gestiona numai aprobarea acestui produs, gestionarea acestuia fiind facuta ulterior in aplicatia de gestiune a creditelor utilizata de banca.

18. Va rugam sa descrieti in detaliu "Creditele pentru IFN si leasing operational". Au anumite particularitati de care ar trebui sa tinem cont?
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca produsul mentionat este acoperit de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

19. Va rugam sa specificati daca exista alte cerinte pentru creditele de investitii fata de restul?
R: Ofertantul va specifica in oferta daca produsul mentionat este acoperit de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

20. Legat de cerinta "Sa permita facilitati avansate de lucru cu capturi de documente de tipul: OCR, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, etc. Pentru documentele standardizate (de ex.: CI/Pasaport) sa permita extragerea automata de informatii (de ex.: Nume, Prenume, Data nasterii, CNP, adresa etc.) si sa le completeze in campurile dedicate acestora din interfata utilizatorului", va rugam sa specificati daca recunoasterea codului de bare sau a informatiilor din CI / Pasaport, trebuie sa se realizeze online sau in sucursala.
R: Ambele.

21. Va rugam sa detaliati cum se doreste integrarea cu sistemul CIP.
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca functionalitatea ceruta este acoperita de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

22. Va rugam sa detaliati cum se doreste integrarea cu sistemul RECOM/AEGRM.
R: Banca nu va oferi informatii aditionale celor existente in caietul de sarcini si anexele aferente. Ofertantul va specifica in oferta daca functionalitatea ceruta este acoperita de solutie - in baza experientei acumulata in derularea de proiecte similare anterioare - si va descrie modalitatea in care aceasta este realizata.

23. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 6 Solutia este conforma cu normele si reglementarile legale aplicabile, ale BNR, ale institutiilor nationale si internationale (de tipul Regulamentului UE 679/2019-GDPR, dar nu limitat la) si cu cele interne ale CEC Bank si raspunde integral la toate cerintele exprimate in caietul de sarcini si Anexele acestuia
Va rugam sa ne transmiteti procedurile interne ale CEC Bank pentru a propune si oferta o solutia conforma cu acestea.
R: CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara celor care insotesc caietul de sarcini. Solutia ofertata va trebui sa prezinte toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini si anexe iar comisia de analiza a ofertelor din cadrul bancii va aprecia gradul de conformare a solutiei la reglementarile interne si externe bancii.

24. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare Nr. Crt. 11 Permite pe toate etapele fluxului de lucru captura de documente si upload-ul imaginii lor cu adaugarea acestora la dosarul electronic al creditului, pe masura aparitiei. cat si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Va rugam sa clarificati si sa specificati, avand in vedere ca platforma software de Document Management a Bancii dispune printre altele si de un modul software specializat de captura de date, daca:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina si un modul nou si distinct de captura documente in acest sens?
sau
b. Solutia solicitata trebuie sa permita integrarea cu un astfel de modul de captura documente deja existent in cadrul CEC (caz in care va rugam sa specificati producatorul si versiunea modulului de captura existent cat si capabilitatile acestuia de integrare cu alte sisteme)?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in sistemul de Document Management utilizat de banca cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect. Capabilitatile de integrare a modulului de captura trebuie sa fie cunoscute de catre ofertant. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documentatii in afara caietului de sarcini si a anexelor.

25. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 12 Permite facilitati avansate de lucru cu capturi de documente de tipul: OCR, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, etc. Pentru documentele standardizate (de ex.: CI/Pasaport) sa permita extragerea automata de informatii (de ex.: Nume, Prenume, Data nasterii, CNP, adresa, etc.) si sa le completeze in campurile dedicate acestora din interfata utilizatorului. cat si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Va rugam sa clarificati si sa specificati, avand in vedere ca platforma software de Document Management a Bancii dispune printre altele si de un modul software specializat de captura de date cu functionalitatile solicitate in cerinta, daca:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina un modul nou si distinct de captura documente, OCR-izare, indexare, recunoastere coduri cu bare 1D si 2D, extragerea automata de informatii?
sau
b. Solutia solicitata trebuie sa permita integrarea cu un astfel de modul deja existent in cadrul CEC (caz in care va rugam sa specificati producatorul si versiunea modulului de captura existent cat si capabilitatile acestuia de integrare cu alte sisteme)?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in sistemul de Document Management utilizat de banca cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect. Capabilitatile de integrare a modulului de captura trebuie sa fie cunoscute de catre ofertant. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documentatii in afara caietului de sarcini si a anexelor.

26. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, cerintele Nr. Crt. 31 Contine un mecanism de versionare care permite gestiunea diferitelor versiuni a aceluiasi document cu respectarea urmatoarelor principii:
- numai o versiune este valida, celelalte fiind gestionate numai in scop de informare;
- oricare din versiuni poate fi/poate deveni cea valida;
si Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia;
Avand in vedere faptul ca solutia existenta de Document Management a Bancii ofera si capabilitatea de versionare solicitata in aceasta cerinta (specifica de altfel unei platforme de Document Management System - DMS), va rugam sa clarificati si sa precizati:
a. Solutia solicitata trebuie sa contina un mecanism propriu si distinct de versionare conform cerintei, sau poate utiliza mecanismul de versionare existent la nivelul solutiei de Document Management a Bancii prin intermediul integrarii solicitate la nr.crt. 48?
R: M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in solutia existenta de Document Management a Bancii cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect.
b. Documentul la care se face referire in cerinta nr.crt. 31 este sablonul unui document care, ulterior, este utilizat pentru generarea automata de documente pe flux, sau se refera la un anumit tip de document adus de client pentru dosarul de credit, document care se incarca pe flux?
R: Niciuna din variantele mentionate mai sus nu este corecta. Dosarul unui client este format din mai multe tipuri de documente, aduse de client sau generate din aplicatie, care prin scanare vor alcatui dosarul cu imaginile documentelor in format electronic.

27. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 48 Sa se interfateze pe fluxul de analiza si aprobare credit cu solutia de Document Management a Bancii in scopul gestionarii imaginii documentelor din dosarul de credit si a regulilor de constituire a acestuia
Pentru o corecta evaluare tehnica a cerintelor de integrare cat si a efortului necesar al Ofertantilor in acest sens, va rugam:
a. Sa ne transmiteti lista tuturor componentelor software licentiate si instalate in cadrul solutiei existente de Document Management a Bancii.
b. Sa ne specificati daca exista deja instrumente tehnice aferente acestei solutii care pot fi apelate de M"aaC" pe fluxul de interfatare (API, WebServices, proceduri, functii, etc.), caz in care va rugam sa precizati daca aceste instrumente tehnice vor fi puse la dispozitie de catre CEC Bank pentru a fi utilizate de furnizor si a le integra in modulul ofertat?
R: CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara celor care insotesc caietul de sarcini.. M"aaC" poate sa utilizeze modulul de captura incorporat in solutia existenta de Document Management a Bancii cu precizarea ca la momentul actual acesta nu este configurat sa lucreze cu fluxurile specifice unui modul de analiza si aprobare credite. Configurarea modului de captura face parte din activitatile cuprinse in proiect.

28. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, Nr. Crt. 50 Se integreaza pe fluxul de lucru cu sistemul de posta electronica al Bancii (MS Exchange, MS Outlook) pentru interpretarea de mesaje e-mail schimbate in legatura cu creditul in curs de analiza si aprobare, fie intre salariatii implicati ai Bancii fie cu clientii in scopul schimbului de informatii, programarii de intalniri etc.
Va rugam sa precizati daca solutia trebuie sa contina un modul dedicat de interpretare mesaje e-mail primite si va rugam, in acest caz, sa detaliati lista de API pentru interpretarea mesajelor e-mail. Care sunt actiunile automate pe care solutia trebuie sa le execute in acest sens?
R: Solutia ofertata va trebui sa prezinte toate informatiile solicitate prin caietul de sarcini si anexe iar comisia de analiza a ofertelor din cadrul bancii va aprecia gradul de conformare a solutiei la cerintele exprimate in documentele de licitatie. CEC Bank nu va pune la dispozitia ofertantilor alte documente in afara caietului de sarcini si a anexelor.

29. Ref. Caiet de Sarcini, cap. 5.3 Oferta financiara, litera B, cerinta “b. pretul pentru mentenanta solutiei, aferenta anului 2 - dupa operationalizare - pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. de mai sus;” si cap. 8.4. Modul de punctare a ofertelor este urmatorul:”litera “A. Metodologia de punctare pentru oferta financiara:” unde se specifica “Costul anual cu mentenanta (dupa primul an de la lansarea solutiei in productie, 5.3. - B. - b.) va fi prezentat in valoare absoluta in EUR la care se adauga TVA (nu in procente din valoarea licentelor software).”
Va rugam sa confirmati ca “pretul pentru mentenanta solutiei, aferenta anului 2” solicitat include doar valoarea mentenantei software “pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. de mai sus;” fara includerea altor tipuri de servicii (de ex. servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" conform SLA solicitat)
R: Doar valoarea mentenantei software pentru licentele ofertate.

30. Ref. Caiet de Sarcini: cap. 5.3 Oferta financiara, litera C., cerinta “c. pentru licentele mentionate la 5.3. litera A. valoarea mentenantei pentru primul an de functionare va fi inclusa in pret;”
Va rugam sa confirmati ca “valoarea mentenantei pentru primul an de functionare” include doar valoarea mentenantei software “pentru licentele mentionate la 5.3. litera A.” fara includerea altor tipuri de servicii (de ex. servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" conform SLA solicitat)
R: Doar valoarea mentenantei software pentru licentele ofertate.

31. Ref. Caiet de Sarcini, cap. 5.3 Oferta financiara, litera B, cerinta “a. pretul pe zi/om pentru serviciile de suport, modificare si dezvoltare a M"aaC", efectuate ca urmare a unei comenzi ferme din partea Bancii);” si cap. 8.4. Modul de punctare a ofertelor este urmatorul:”litera “A. Metodologia de punctare pentru oferta financiara:” unde se specifica “Pretul pe zi/om pentru suport, modificare si dezvoltare modul M"aaC" cel mai scazut ofertat (5.3. - B. - a.) va obtine punctajul maxim de 3 de puncte.” si Anexa 5, Modalitatea de punctare, Mentenanta si suport: Nr. Crt. 77, 79 si Service Level Agreement (SLA): Nr. Crt. 80
Va rugam sa confirmati ca “serviciile de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" in primul an de functionare dupa punerea in functiune” conform Service Level Agreement (SLA) solicitat se vor cota de catre Ofertanti in cadrul valorii solicitate pentru “pretul pe zi/om pentru serviciile de suport…” de la litera B. pct. a.
R: Pretul pe zi/om se va aplica numai pentru serviciile de suport, altele decat cele de mentenanta ale licentelor software. Aceste servicii de suport se vor acorda numai la solicitarea bancii, prin comanda ferma.

32. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, capitol Arhitectura HW si SW, cerintele nr. 70 pana la nr. 76
Va rugam sa confirmati ca CEC nu impune restrictii referitoare la modul tehnic de implementare propus pentru arhitectura HW si SW solicitate (de ex. utilizarea si ofertarea de medii virtualizate), ofertantii putand propune arhitecturi optimizate in acest sens, conforme pe deplin cu cerintele CEC.
R: Nu sunt impuse restrictii. Oferta trebuie sa indeplineasca cerintele din caietul de sarcini si anexele acestuia.

33. Ref. Anexa 5, Modalitatea de punctare, capitol Mentenanta si suport:, cerinta nr. 77 “Ofertantul ofera servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" in primul an de functionare dupa punerea in functiune, cu posibilitatea de prelungire a acestuia pentru inca trei ani”
Va rugam sa confirmati ca valoarea aferenta acestor “servicii de mentenanta si suport pentru buna functionare a M"aaC" “pentru inca trei ani” (anii 2, 3 si 4) nu este in scopul prezentei oferte, si va fi ofertata ulterior, cu cotatii financiare distincte, la cererea expresa a CEC.
R: Confirmam. Aceasta cerinta este introdusa pentru a asigura banca ca va beneficia de servicii de mentenanta si pentru anii precizati in cadrul cerintelor din caietul de sarcini.

PROCEDURA A FOST ANULATA.