Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Perioada de programare 2014-2020

Pentru atingerea obiectivului strategic de promovare a absorbtiei fondurilor europene, CEC Bank continua sustinerea proiectelor cu finantare europeana pe noua perioada de programare 2014-2020.

Cele aproximativ 43 mld Euro alocate Romaniei pentru noua perioada de programare pot contribui decisiv la cresterea economica, prin sustinerea unor domenii de dezvoltare diversificate iar pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de o permanenta colaborare intre autoritati si factorii implicati in absorbtia fondurilor europene nerambursaile.

programe-operationale-alocari.png

Cel mai important aport al bancilor in accesarea fondurilor europene este implicarea continua in identificarea de solutii flexibile care sa confere avantaje majore produselor dedicate acestui segment de activitate, corespunzator necesitatilor de finantare ale aplicantilor si in concordanta cu noutatile legislative in materie.

In ultimii 2 ani a existat o colaborare permanenta intre institutiile de credit si autoritatile de management, avand ca scop conturarea cadrului de derulare a noii perioade de programare. Reuniunile pe aceasta tema au avut loc atat in cadrul Comitetului de Monitorizare privind Acordul de parteneriat, cat si in intrunirile referitoare la PNDR si Programul Operational Competitivitate.

Actiunile institutiilor de credit sunt directionate in prezent pe optiunile de interventie prin instrumente financiare, care ofera o sustinere importanta pentru beneficiari, fiind purtate discutii si cu fondurile de garantare a caror implicare este majora in derularea instrumentelor financiare.

In continuare bancile vor fi alaturi de investitori, avand in vedere ca experienta si expertiza specifica activitatii bancare permite in continuare finantarea business-ului sustenabil si reprezinta o importanta carte de vizita si in actuala perioada de programare.


Programe operationale/alocari

Alocare financiara: 8 mld Euro

Obiectiv general:

- restructurarea si cresterea viabilitatii exploatatiilor agricole;

- gestionarea durabila a resurselor naturale si combaterea schimbarilor climatice;

- diversificarea activitatilor economice, crearea de locuri de munca, imbunatatirea infrastructurii si serviciilor pentru imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale.

Masura 4- Investitii in active fizice

- Sub-masura 4.1 - Investitii in exploatatii agricole

- Sub-masura 4.2 - Investitii pentru procesarea/marketingul produselor agricole

- Sub-masura 4.3 - Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice

- Sub-programul tematic pomicol

- Sub-masura 4.1a - Investitii in exploatatii pomicole

- Sub-masura 4.2a - Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

Masura 6 - Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor  

- Sub-masura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

- Sub-masura 6.2 - Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

- Sub-masura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

- Sub-masura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

- Sub-masura 6.5 - Plati pentru fermierii eligibili in cadrul schemei pentru micii fermieri care-si transfera definitiv

Masura 7 - Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale

- Sub-masura 7.2 - Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara    mica

- Sub-masura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Masura 8 - Investitii in dezvoltarea zonelor forestiere si ameliorarea viabilitatii padurilor

- Sub-masura 8.1 - Impadurirea si crearea de suprafete impadurite

Masura 19 - Dezvoltarea locala a LEADER, inclusiv logica de interventie si contributia la domeniile de interventie si obiectivele transversale

- Sub-masura 19.1 - Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL)

- Sub-masura 19.2 - Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala

- Sub-masura 19.3 - Pregatirea si implementarea activitatilor de cooperare ale grupurilor de actiune locala (GAL)

- Sub-masura 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare

Solicitantii de finantare:

- fermieri, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate sau membrii unei gospodarii agricole;

- micro-intreprinderi si intreprinderi mici nou infiintate;

- micro-intreprinderi si intreprinderi mici existente, din spatiul rural;

- grupuri de producatori si cooperative;

- unitati administrativ teritoriale si/sau asociatii ale acestora;

- institutele si statiunile de cercetare-dezvoltare;

- ONG-uri;

- unitati de cult;

- administratorii fondului forestier de stat proprietate publica a statului;

- organizatii/federatii ale utilizatorilor de apa, proprietari/detinatori de terenuri agricole, constituite in conformitate cu legislatia in vigoare;

- parteneriate public-private;

- Grupuri de Actiune Locala autorizate.

Link-uri utile

www.madr.ro

www.afir.ro

www.fonduri-ue.ro

Alocare financiara: 0,17 mld Euro

Obiectiv general

- cresterea productiei in acvacultura si procesare;

- cresterea profitabilitatii operatorilor, conservarea biodiversitatii si protectia mediului, mentinerea si crearea de locuri de munca, in special in zonele pescaresti.

Prioritati de investitii

- Promovarea pescuitului sustenabil din punct de vedere al mediului, eficient din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovator, competitiv si bazat pe cunoastere

- Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere

- Stimularea punerii in aplicare a PCP

- O ocupare a fortei de munca si o coeziune teritoriala sporite

- Stimularea comercializarii si a prelucrarii

- Stimularea comercializarii si prelucrarii

- Incurajarea punerii in aplicare a politicii maritime integrate

Link-uri utile

www.madr.ro

www.ampeste.ro

www.fonduri-ue.ro

Alocare financiara: 6,47  mld Euro 

Obiectiv general

- cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Axe prioritare

- Promovarea transferului tehnologic

- Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

- Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scazute de carbon

- Sprijinirea dezvoltarii urbane

- Imbunatațirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabila a patrimoniului cultural

- Imbunatațirea infrastructurii rutiere de importanța regionala si locala

- Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului

- Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale

- Sprijinirea regenerarii economice și sociale a comunitaților defavorizate  din mediul urban (CLLD)

- Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban

- Dezvoltarea  infrastructurii educaționale

- Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in    cadastru si cartea funciara

- Asistenta tehnica

Solicitantii de finantare

- Unitati administrativ-teritoriale, organisme, autoritati si institutii publice.

- Entitati de drept privat

- Forme asociative in conformitate cu prevederile legale

Link-uri utile

www.fonduri-ue.ro

www.mdrap.ro

www.inforegio.ro

Alocare financiara: 1,33  mld Euro

Obiectiv general

- promovarea cresterii economice si a competitivitatii prin imbunatatirea accesului si a utilizarii de tehnologii informationale si de comunicare, consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii.

Axe prioritare

- Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare in sprijinul competitivitatii economice si a dezvoltarii afacerilor (CDI)

- Tehnologia Informatiilor si Comunicatiilor (TIC)

Solicitanții de finanțare

- IMM sau intreprinderi mari (institutii de cercetare-dezvoltare si invatamant superior);

- Parteneriate de cooperare;

- Start-up-uri inovatoare.

- Administratia publica;

- Sectorul privat-sprijin pentru competitivitate

Link-uri utile

www.fonduri-ue.ro

Alocare financiara: 9,41 mld.Euro

Obiectiv general

- reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre Romania si Statele Membre ale UE, prin abordarea a doua dintre cele cinci provocari de dezvoltare identificate la nivel national: Infrastructura si Resurse.

Axe prioritare

- Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T  si a transportului cu metroul

- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient

- Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor

- Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric 

- Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor

- Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon

- Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in Bucuresti- Ilfov

Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale

Solicitanti eligibili

- Administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european si national, desemnat conform legislatiei in vigoare

- Administratorul infrastructurii de transport feroviar, desemnat conform legislatiei in vigoare

- Administratorii canalelor navigabile si administratorii porturilor maritime si fluvial, desemnati conform legislatiei in vigoare

- Gruparea Europeana de Cooperare Teritoriala Romano-Bulgara  GECT

- METROREX

- Administratorii infrastructurii aeroportuare

- Administratori de infrastructura de transport pentru toate modurile

- Autoritati ale Administratiei publice centrale/locale

- Politia rutiera si Politia Transporturi, individual sau in parteneriat cu aplicantul pentru proiectele de siguranta si securitate

- Ministerul Transporturilor, ANAF, operatorul de infrastructura la punctul de trecere a frontierei, Politia rutiera/Politia Transporturi, Politia de frontier

- Ministerul Transporturilor, alte categorii de beneficiari relevante

- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara prin Consiliile Judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti

- Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara prin Operatorii Regionali de Apa

- Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii

- Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

- Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

- Universitati

- ONG-uri

- Administratori ai ariilor naturale protejate

- Administratia Nationala Apele Romane

- Administratia Nationala de Meteorologie

- Parteneriate intre institutii publice centrale si ONG-uri, precum si alte structuri cu specializare in domeniul ecologic

- Societati comerciale care au ca activitate producerea de energie in scopul comercializarii

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti

- Operatori de transport energie electrica si gaze naturale

Link-uri utile

www.fonduri-ue.ro

Alocare financiara: 4,22 mld.Euro

Obiectiv general

- programul contribuie la strategia Uniunii pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii si pentru realizarea coeziunii economice, sociale si teritoriale.

Axe prioritare

- Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”

- Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEET

- Locuri de munca pentru toti

- Incluziunea sociala si combaterea saraciei

- Educatie si competente

- Asistenta tehnica

Solicitanti eligibili

- Entitati relevante (furnizori de formare, furnizari de servicii de ocupare/evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizatii de tineret etc.) in parteneriat cu angajatori

- Serviciul Public de Ocupare (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati relevante (angajatori, furnizori de formare, furnizori de servicii de ocupare/evaluare si certificare a competentelor, sindicate, patronate, ONG-uri/organizatii de tineret)

- Entitatile selectate/desemnate pentru implementarea schemelor de grant global in domeniul antreprenoriatului

- MMFPSV/SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor)

- Autoritati publice locale si centrale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate

- ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate

- Asociatii publice centrale si locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori sociali relevanti

- Furnizori de servicii sociale in conditiile legii/furnizori de ocupare a fortei de munca

- Administratorii schemelor de tip grant global

Link-uri utile

www.fonduri-ue.ro


Autoritati de management

Gestionarea programelor operationale in perioada de programare 2014-2020 se realizeaza la nivelul a trei ministere: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Ministerul Fondurilor Europene

  • Programul Operational Infrastructura Mare (transport, mediu, energie);
  • Programul Operational Competitivitate (cercetare-dezvoltare, agenda digitala);
  • Programul Operational Capital Uman;
  • Programul Operational Asistenta tehnica.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

  • Programul Operational Regional;
  • Programul Operational Capacitate Administrativa;
  • Programul Operational pentru Cooperare Teritoriala Europeana.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

  • Programul National de Dezvoltare Rurala;
  • Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime.