Ghid privind Darea în Plată

Află în rândurile de mai jos ce înseamnă operațiunea de Dare în Plată și descoperă pașii pe care trebuie să-i faci, documentele necesare sau opțiunile pe care le ai pentru a nu renunța la locuința familiei tale.

Ce reprezintă Darea în Plată?

Darea în plată, astfel cum este reglementată de Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, constituie acțiunea prin care se efectuează transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator către creditor, în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar.

Cui se adresează legea și ce credite pot fi date în plată?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puțin un imobil având destinația de locuință.

 • Prin consumator, în baza legislației la care se face referire, se înțelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale. De asemenea, consumatorul nu trebuie să fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită darea în plată.
 • Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depășea echivalentul în lei al 250.000 euro, suma calculată la cursul de schimb publicat de Banca Națională a României în ziua încheierii contractului de credit.
 • Darea în plată se poate aplica și în cazul în care creditul dat în plată este garantat cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori. În cazul în care creditul a fost garantat cu două sau mai multe bunuri, dintre care cel puțin un imobil având destinație de locuință, debitorul vă oferi în plata toate bunurile ipotecate în favoarea Băncii.
 • Prevederiile legii nu se aplică creditelor acordate prin programul "Prima Casă".

Pe tot parcusul procedurii de dare în plată, respectiv de la data notificării creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului și până la data stabilită pentru prezentarea la notar în vederea perfectării transferului de proprietate, părțile au posibilitatea de a conveni asupra unor condiții alternative de continuare a relației contractuale.
 

Primul pas: Este darea în plată cea mai bună soluție pentru tine?

Achiziția sau renovarea unui imobil reprezintă o achiziție importantă pentru fiecare dintre noi, necesitând un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate în acest scop au o perioadă de derulare extinsă, de până la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, te poți regăsi în situații de dificultate financiară, cauzate de:

 • diminuarea venitului personal sau al membrilor familiei
 • probleme medicale sau de invaliditate ale tale sau ale celor apropiați, precum și decesul unui membru al familiei
 • întreruperea activității în muncă sau schimbarea angajatorului
 • alte probleme care pot afecta rambursarea lunară a creditului (creșterea cursului de schimb în cazul în care creditul a fost contractat în valută etc.)

În situația în care te confrunți cu una din situațiile menționate sau asimilabile, iți recomandăm să ne contactezi cât mai curând, întrucât, din experiență, cazurile care se pot soluționa cel mai ușor sunt cele în care clientul anticipează că poate urma un eveniment ce-i va afecta situația veniturilor și alege împreună cu Banca metoda de restructurare a datoriei cea mai potrivită situației sale.

 

Prin operațiunile de restructurare, Banca va identifica soluții de rambursare avantajoase care să te susțină în perioadele cu probleme și în același timp, să mențină la un nivel acceptabil soldul creditului și nivelul riscului de credit. Pentru aceste operațiuni, Banca va avea nevoie de sprijinul tău privind informații și documente, suport privind modificarea situației de la momentul acordării creditului, precum și privind planurile tale viitoare, ce includ așteptările viitoare legate de venituri.

 

Printre opțiunile de restructurare, menționam: acordarea de grație parțială sau totală (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobândă, variante combinate ale acestora), prelungirea scadenței finale cu scopul diminuării efortului lunar de plată, alte opțiuni de restructurare ce iți vor fi prezentate pentru a identifica varianta optimă pentru tine.

 

Totodată, în situația în care Banca a efectuat demersuri în inițierea recuperării prin proceduri de executare silită, iți recomandam, de asemenea, să te prezinți la Banca, în vederea identificării unei soluții de recuperare pe cale amiabilă, reciproc avantajoasă (de exemplu, prin încheierea unui angajament de plată agreat cu tine, simultan cu suspendarea executării silite).

 

De aceea, având în vedere cele menționate mai sus, în cazul în care te regăsești într-o situație de dificultate financiară ce face imposibilă rambursarea ratelor conform obligațiilor asumate prin contractele încheiate cu Banca sau anticipezi o astfel de situație în viitorul apropiat, te rugam să contactezi unitatea Băncii pentru a identifica împreună o soluție ce vă permite să menții în posesia ta și/sau a familiei tale imobilul ce garantează creditul.

Pasul doi: În cazul dării în plată, care sunt etapele procesului de dare în plată?

Etapa 1 - Notificarea intenției de dare în plată

 

În cazul în care, în urma parcurgerii pasului anterior, decizi să continui acțiunea de dare în plată în baza Legii nr. 77/2016, vă fi necesară formularea unei notificări adresată Băncii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecătoresc, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Data notificării vă fi data primirii și înregistrării acesteia în Bancă.

 

Întrucât pentru aplicarea dispozițiilor prezentei legi este necesar să se facă îndeplinirea și a prevederilor legale generale transferului de proprietate, este necesar că notificarea să fie însoțită de următoarele documente:

 • extras de carte funciară autentic, care să ateste că nu sunt sarcini în favoarea terților (ex: sechestru, imobilul este închiriat, există un drept de uzufruct, sarcini în favoarea altor creditori);
 • certificat de cazier judiciar din care să rezulte că nu ai fost condamnat pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care soliciți darea în plată;
 • certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu exista datorii neachitate/restante;
 • adeverință emisa de Asociația de proprietari din care să rezulte că nu sunt datorii locative neachitate/restante;
 • certificatul de performanță energetică.

Notificarea privind darea în plată a imobilului poate fi inițiată atât de împrumutat, cât și de codebitori, garanți personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al împrumutatului sau al succesorilor săi. Notificarea trebuie semnată și de împrumutat atunci când demersurile de dare în plată sunt întreprinse de codebitori, precum și de garanții personali sau ipotecari.

 

Consimțământul împrumutatului poate fi suplinit printr-o declarație dată în formă autentică.

 

Etapa 2 - Analizarea solicitării de către Bancă

 

După primirea notificării, Banca va analiza solicitarea ta, urmând a te contacta pentru a discuta aspectele referitoare la această situație, putând astfel identifica de comun acord posibilități de soluționare a situației cu care te confrunți.

 

Pentru realizarea dării în plată este necesar să fie îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 77/2016, precum și condițiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate. În caz contrar, Banca se va afla în imposibilitatea de a accepta solicitarea ta.

 

În ceea ce privește costurile dării în plată, precizam că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale și, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se vor suporta de către tine. Acestora li se vor adaugă și alte costuri prevăzute de legislația în vigoare în sarcina vânzătorului pentru realizarea transferului de proprietate.
 

Ce se întâmplă după finalizarea deciziei/actului de dare în plată?

La momentul încheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive, Banca va șterge orice obligație a ta, a codebitorilor și fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea în plată. Acest eveniment va fi raportat la Biroul de Credit, în conformitate cu prevederile legale.

 

În acel moment, se transferă definitiv și irevocabil dreptul de proprietate, posesie și folosință, necontestat și necondiționat, liber de sarcini și împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă și neîngrădită a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garanților. Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de închiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio porțiune a imobilului nu este ocupată de către nicio persoană sau entitate cu sau fară baza legală în acest sens.

 

Din punct de vedere practic, reprezentantul Băncii merge împreună cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu menționarea stării acestuia la data preluării și se predau cheile imobilului. Acesta trebuie în prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.