Plata anticipata a unui procent din valoarea facturilor cesionate, in ziua prezentarii acestora la unitatea teritoriala a CEC BANK SA; astfel, “incasarea la termen” se transforma in “incasare la vedere”.

Utilizarea flexibila a fondurilor obtinute in functie de necesitatile societatilor comerciale.

Economisirea timpului dedicat administrarii facturilor si reducerea cheltuielilor administrative, ca urmare a preluarii de catre CEC BANK SA a evidentei creantelor si punerea la dispozitia Clientului de situatii ale creantelor derulate prin factoring.

Solutionarea rapida a cererii de factoring.

Durata de creditare avantajoasa, cu posibilitatea prelungirii facilitatii de factoring pe noi perioade similare.

Clienti eligibili: Persoane juridice rezidente, care vand produse, presteaza servicii sau efectueaza lucrari cu plata la un termen de pana la 180 zile, in baza unui contract comercial/contract- cadru/acord -cadru/comanda/comenzi. Criteriile de eligibilitate se aplica aderentului, debitorului cedat si contractului comercial/relatiei comerciale in vederea contracararii riscului de credit si a celui comercial.

Tip finantare: Facilitate tip limita globala revolving acordata pe baza Contractului de factoring incheiat cu aderentul, cu trageri si rambursari pe masura prezentarii si incasarii facturilor.

Destinatia facilitatii de factoring: plati aferente activitatii aderentului, fara solicitarea de documente justificative privind utilizarea disponibilitatilor.

Valuta: LEI

Termenul de valabilitate al facilitatii de factoring: maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii pe noi perioade similare.

Valoarea facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat se determina in functie de cifra de afaceri inregistrata pe relatia comerciala respectiva in anul precedent sau previzionata pe anul in curs, tinindu-se cont de termenele de incasare si de sezonalitatea activitatii, si de limita de credit stabilita de catre firma de asigurare pentru debitorul cedat.

Valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat (factoring disponibil total): in general, maxim 80% din valoarea facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat.

Valoarea maxima a factoringului disponibil total pe debitorul cedat poate fi mai mare de 80%, pana la concurenta procentului de despagubire din cadrul contractului/politei de asigurare.

Valoarea finantarii acordate pe fiecare factura (factoring disponibil acordat pe o factura): maxim 80% din valoarea totala a facturii cesionate (valoare cu TVA)/valoarea de incasat a facturii cesionate (valoare cu TVA), dar nu mai mult decat suma ramasa de utilizat din valoarea maxima a finantarii pe fiecare debitor cedat. In cazul in care din analiza relatiei comerciale derulate in ultimele 12 luni anterioare solicitarii de factoring rezulta ca exista plati in avans/rate sau deduceri/retineri/compensari mai mari de 20% din valoarea creantelor comerciale, valoarea finantarii pe debitor cedat si pe fiecare factura va fi ajustata in jos, in mod corespunzator.

In corelatie cu valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat, procentul finantarii mentionat mai sus poate fi mai mare de 80%, pana la concurenta procentului de despagubire din cadrul contractului/politei de asigurare.

Perioada de utilizare (pentru efectuarea primei trageri): maximum 6 luni de la data semnarii Contractului de factoring/conditiilor speciale.

Perioada de gratie: 30 zile de la scadenta facturilor acceptate la finantare, iar in cadrul acesteia nu se aplica penalizari pentru neincasarea facturilor.

Garantii:
- Cesiunea in scop de garantie a creantelor provenite din contractul comercial/contract cadru/acord cadru/comanda/comenzi intervenit/a/e intre aderent si debitorul cedat, materializate in facturile acceptate la factoring, cu notificarea debitorului cedat;
- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la Banca de catre aderent;
- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului/conturilor de cesiune deschis/e la Banca;
- Gaj asupra politei de asigurare cesionate (polita de asigurare emisa de o societate de asigurari agreata de CEC Bank).

Rambursarea finantarilor acodate in cadrul facilitatii de factoring se va face din:
- Disponibilitatile din contul de factoring indisponibil;
- Despagubirile platite de catre societatea de asigurari;
- Incasarea facturilor cesionate si nefinantate;
- Disponibilitatile din conturile curente ale aderentului si din alte conturi;
- Alte surse ale aderentului.

Rambursarea anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta se face fara perceperea unui comision de rambursare anticipata.