Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Plata anticipata a unui procent din valoarea facturilor cesionate, in ziua prezentarii acestora la unitatea teritoriala a CEC BANK SA; astfel, “incasarea la termen” se transforma in “incasare la vedere”.

Utilizarea flexibila a fondurilor obtinute in functie de necesitatile societatilor comerciale.

Economisirea timpului dedicat administrarii facturilor si reducerea cheltuielilor administrative, ca urmare a preluarii de catre CEC BANK SA a evidentei creantelor si punerea la dispozitia Clientului de situatii ale creantelor derulate prin factoring.

Solutionarea rapida a cererii de factoring.

Durata de creditare avantajoasa, cu posibilitatea prelungirii facilitatii de factoring pe noi perioade similare.

Clienti aderenti eligibili: Persoane juridice rezidente, care vand produse, presteaza servicii sau efectueaza lucrari cu plata la un termen de pana la 180 zile, in baza unui contract comercial/contract- cadru/acord -cadru/comanda/comenzi. Criteriile de eligibilitate se aplica aderentului, debitorului cedat si contractului comercial/relatiei comerciale in vederea contracararii riscului de credit si a celui comercial.

Tip finantare: Facilitate tip limita globala revolving acordata pe baza Contractului de factoring incheiat cu aderentul, cu trageri si rambursari pe masura prezentarii si incasarii facturilor.

Destinatia facilitatii de factoring: plati aferente activitatii aderentului, fara solicitarea de documente justificative privind utilizarea disponibilitatilor.

Valuta: LEI

Termenul de valabilitate al facilitatii de factoring: maximum 12 luni, cu posibilitatea prelungirii facilitatii pe noi perioade similare.

Valoarea maxima a facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat se determina in functie de cifra de afaceri inregistrata pe relatia comerciala respectiva in anul precedent sau previzionata pe anul in curs, tinindu-se cont de termenele de incasare si de sezonalitatea activitatii sau de valoarea ramasa de realizat a contractului, precum si si de limita de credit stabilita de catre firma de asigurare pentru debitorul cedat.

Valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat (factoring disponibil total): in general, maxim 80% din valoarea facilitatii de factoring acordata pe debitor cedat.

Valoarea maxima a factoringului disponibil total pe debitorul cedat poate fi mai mare de 80%, pana la concurenta procentului de despagubire din cadrul contractului/politei de asigurare, dar nu mai mult de 95%.

Valoarea finantarii acordate pe fiecare factura (factoring disponibil acordat pe o factura): in general, maxim 80% din valoarea totala a facturii cesionate/valoarea de incasat a facturii cesionate (valori cu TVA sau fara TVA - pentru aderentii care au optat pentru plata defalcata a TVA) dar nu mai mult decat suma ramasa de utilizat din valoarea maxima a finantarii pe fiecare debitor cedat.

In corelatie cu valoarea maxima a finantarii pe un debitor cedat, procentul finantarii mentionat mai sus poate fi mai mare de 80%, pana la concurenta procentului de despagubire din cadrul contractului/politei de asigurare.

Perioada de utilizare (pentru efectuarea primei trageri): maximum 6 luni de la data semnarii Contractului de factoring/conditiilor speciale.

Perioada de gratie: 30 zile de la scadenta facturilor acceptate la finantare, iar in cadrul acesteia nu se aplica penalizari pentru neincasarea facturilor/nerambursarea finantarii.

Garantii:
- Cesiunea in scop de garantie (conform art. 2347 din Codul Civil) a creantelor provenite din contractul comercial/contract cadru/acord cadru/comanda/comenzi intervenit/a/e intre aderent si debitorul cedat, materializate in facturile acceptate la factoring, cu notificarea debitorului cedat;
- Ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la Banca de catre aderent;
- Ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al contului/conturilor de cesiune deschis/e la Banca;
- Cesiunea drepturilor cu titlu de despagubiri ce decurg din politele de asigurare incheiate de aderent pe debitorii cedati (polita de asigurare emisa de o societate de asigurari agreata de CEC Bank);
- Pentru cazul de neplata a despagubirilor din culpa aderentului (disputa comerciala, neindeplinirea conditiilor din polita de asigurare, nenotificarea sumelor cu scadenta depasita etc.), contract de fideiusiune incheiat cu actionarii majoritari/ asociati majoritari/ administratori si, dupa caz, cu sotul/ sotia acestora sau bilete la ordin avalizate de actionari/administratori si sotul/sotia acestora, dupa caz.

Rambursarea finantarilor acodate in cadrul facilitatii de factoring se va face din:
- Disponibilitatile din contul de factoring indisponibil;
- Despagubirile platite de catre societatea de asigurari;
- Incasarea facturilor cesionate si nefinantate;
- Disponibilitatile din conturile curente ale aderentului si din alte conturi;
- Alte surse ale aderentului.

Rambursarea anticipata din incasarea facturilor inainte de scadenta se face fara perceperea unui comision de rambursare anticipata.