Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Ordonanta de Urgenta nr. 42 din 26 mai 2005 privind instituirea unor masuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. in vederea privatizarii

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 463 din 1 iunie 2005

Avand in vedere ca anumite prevederi ale Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancara pe actiuni, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, excepteaza modul de functionare a acestei institutii de la aplicarea principiilor ce reglementeaza organizarea si functionarea bancilor, precum si datorita necesitatii precizarii cadrului legislativ care va guverna procesul de privatizare ce urmeaza a fi initiat în lunile iunie - iulie ale acestui an, se impune adoptarea în regim de urgenta a prezentului act normativ. Urgenta este impusa si de faptul ca înaintea lansarii procesului de privatizare este necesar sa se stabileasca cadrul legal pentru a putea fi incluse prevederi clare în documentatia de prezentare a bancii;
  
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,

Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1
Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., denumita în continuare C.E.C. - S.A., persoana juridica româna de drept privat, este organizata si functioneaza ca banca în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, fiindu-i aplicabila legislatia în domeniul bancar, cu exceptiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 2
(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta capitalul social al C.E.C. - S.A. este de 1.497 miliarde lei, împartit în 1.497.000 de actiuni nominative cu o valoare nominala de 1.000.000 lei/actiune. Pâna la data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute la C.E.C. - S.A. acestea apartin în totalitate statului român, care îsi exercita drepturile si îsi asuma toate obligatiile prin Ministerul Finantelor Publice.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, C.E.C. - S.A. va putea sa functioneze cu orice numar de actionari de la data vânzarii pachetului majoritar de actiuni si pâna la înstrainarea de catre stat a actiunilor sale.
ART. 3
(1) Privatizarea C.E.C. - S.A. se realizeaza în baza prevederilor Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societatilor comerciale bancare la care statul este actionar, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2004 privind unele masuri premergatoare lansarii procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2004, ale strategiei de privatizare a C.E.C. - S.A. ce va fi aprobata de Guvern, precum si ale art. 34^1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este aplicabila la privatizarea C.E.C. - S.A.
(3) Ministerul Finantelor Publice va exercita toate competentele privind procesul de privatizare si toate drepturile si îsi va asuma toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar în numele statului la C.E.C. - S.A., cu exceptia celor atribuite în mod expres comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Legea nr. 83/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, la propunerea comisiei de privatizare a C.E.C. - S.A. si pe baza avizului Bancii Nationale a României, Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si propune Guvernului spre aprobare strategia de privatizare a C.E.C. - S.A.

ART. 4
(1) Începând cu data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale C.E.C. - S.A. catre noii actionari rezultati în urma procesului de privatizare, depozitele persoanelor fizice la C.E.C. - S.A. vor fi garantate în conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) C.E.C. - S.A. va participa la constituirea resurselor financiare ale Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar prin plata contributiilor anuale, inclusiv a contributiilor majorate si a celor speciale, la termenele si în conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) C.E.C. - S.A. va plati la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar prima contributie anuala aferenta deponentilor garantati persoane fizice, în termen de 60 de zile de la data prevazuta la alin. (1). Aceasta contributie se va calcula prin aplicarea cotei prevazute de lege la baza de calcul a contributiei stabilite pentru ultima zi din luna anterioara datei transferului dreptului de proprietate asupra pachetului majoritar de actiuni ale C.E.C. - S.A., în functie de numarul de zile ramase pâna la sfârsitul anului.
ART. 5
(1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al statului, ca actionar unic, va aproba, prin ordin al ministrului finantelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, noul statut al C.E.C. - S.A.
(2) Pâna la data îndeplinirii formalitatilor cerute de lege pentru intrarea în vigoare a statutului aprobat potrivit alin. (1), C.E.C. - S.A. îsi va desfasura activitatea în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.602/2002 pentru aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., republicata.
ART. 6
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, operatiunile derulate exclusiv de C.E.C. - S.A. în temeiul unor acte normative în vigoare vor putea fi efectuate de orice banca autorizata sau de Trezoreria Statului, pe baza acordului convenit între aceasta si partea interesata.
ART. 7
Persoanele fizice sau juridice, române ori straine, care actioneaza direct sau indirect, individual ori împreuna si în legatura cu terti, nu vor putea dobândi dreptul de proprietate asupra unui numar de actiuni care reprezinta mai mult de 20% din capitalul social total al C.E.C. - S.A., cu exceptia institutiilor financiar-bancare de reputatie internationala.
ART. 8
Pe data intrarii în vigoare a Statutului C.E.C. - S.A. prevazut la art. 5 alin. (1), se abroga:
a) Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancara pe actiuni, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 4, care ramân în vigoare pâna la data prevazuta la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta;
b) art. 20 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Ionel Popescu