Conditii generale de acordare a creditelor

Inainte de a lua un credit, afla tot ce trebuie sa stii despre conditiile de acordare si documentatia necesara! Suntem aici pentru a-ti oferi toate informatiile de care ai nevoie.

Conditii generale de acordare

Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:

1. sa aiba cont curent deschis la CEC Bank

2. credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania

3. sa faca dovada constituirii aportului propriu, daca la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu

4. sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor, comisioanelor din veniturile nete realizate. La determinarea veniturilor salariale se are in vedere o documentatie simplificata, in situatia obtinerii datelor referitoare la venituri din baza de date ANAF

5. sa prezinte garantiile corespunzatoare tipului de credit solicitat, comunicate de Banca

6. clientul, familia clientului si fideiusorii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti

7. sa aiba un comportament bun de plata in relatia cu institutiile de credit

8. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, precum si a membrilor de familie care participa cu veniturile realizate la evaluarea bonitatii clientului, va fi de maximum 75 ani, in functie de garantiile constituite, pentru toate categoriile de credit

9. la acordarea creditelor se pot lua in considerare atat venituri ale clientilor, cat si ale familiei clientului, respectiv sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul precum si veniturile unor codebitori - persoane fizice care nu au calitatea de membri de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul, dar care au grad de rudenie I sau II cu clientul (ex.: copii, parinti, frati/surori)

10. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelasi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna

11. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul

Prevederi OUG 52/2016

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 52/2016 a Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, clientul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

Posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ce ar putea afecta suma ce trebuie platita, in cazul contractarii unui credit in EURO, in sensul majotarii acesteia, putand duce la afectarea posibilitatii de plata;

Posibilele fluctuatii ale ratelor de dobanda datorate, aferente creditului contractat, avand in vedere ca acesta este este un imprumut cu rata variabila a dobanzii, pe intreaga durata de creditare, exprimata in fluctie de un indice de referinta (ROBOR/EURIBOR)

Respectarea termenilor si conditiilor contractului de credit nu garanteaza rambursarea valorii totale a creditului in temeiul contractului de credit;

Nerespectarea angajamentelor legate de contractul de credit pot genera consecinte financiare si/sau juridice:

Pentru ratele de credit restante, se percepe o dodanda penalizatoare, care se calculeaza pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente si se aplica la principalul restant. Pentru intarzierea in rambursarea sumelor datorate Bancii peste termenele stabilite in graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit si/sau catre Centrala Riscului de Credit, informatii despre client/codebitor in cazul in care obligatiile de plata restante sunt mai mari de 30 de zile.

 

Eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:

servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate; inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul National de Publicitate Mobiliara; toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale. sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii; sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.
  • In cazul neachitarii primelor de asigurare, conform conditiilor inscrise in polita/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fara a fi obligata in nici un fel, sa solicite incheierea unei noi polite sau reinnoirea politei/contractului de asigurare pe contul si in numele clientului, cu o instiintare prealabila a acestuia, la una din societatile de asigurare-reasigurare cu care Banca are incheiate contracte de bancassurance.
  • In situatia neindeplinirii de catre client a oricarei alte obligatii catre Banca nascute din contract, Banca poate declara scadenta anticipata a intregului credit ramas de rambursat. In cazul acumularii unor intarzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, Banca este indreptatita sa declanseze procedura de executare silita.
  • In ultima instanta, locuinta ipotecata poate fi supusa procedurii de executare silita in cazul neachitarii ratelor.

 

Documentatie de credit

- cererea de credit

- acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) pentru client, familia clientului si fideiusori, precum si acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale)

- pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se va prezenta Adeverinta de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz)

- documente care atesta capacitatea clientului, familiei clientului si fideiusorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, dividende, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.

- actele de identitate ale clientului, familiei clientului si

- fideiusorilor documente din care sa rezulte destinatia creditului solicitat (daca este cazul)

- documente din care rezulta aportul propriu (daca este cazul)

- actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse in garantia creditului, inclusiv documentatia tehnico-economica necesara in cazul creditelor pentru investitii imobiliare (daca este cazul)

- alte documente, dupa caz

Documentatie de credit - venituri obtinute in strainatate

Persoanele fizice romane, cu domiciliul stabil in Romania, care realizeaza venituri in strainatate pot contracta credite de la CEC Bank in conditiile in care acestea sunt garantate cu garantii reale, respectiv ipoteca imobiliara si/sau ipoteca mobiliara prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garantii emise de fonduri de garantare in numele si contul statului, situatii in care persoanele in cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

- adeverinta de salariu sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile inscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, originalul si forma tradusa si legalizata la Consulatul Roman/misiunea diplomatica a Romaniei/un notar public din Romania/un notar public din tara in care sunt realizate veniturile (in acest caz purtand si apostila/supralegalizarea, dupa caz), toate documentele cu parafa originala de legalizare

- contractul/contractele de munca si dupa caz actele aditionale aferente acestora, traduse si legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele in cauza au o vechime in munca de cel putin 12 luni si o vechime la locul de munca actual de cel putin 3 luni, fiind acceptate si situatiile in care in ultimele 12 luni exista intreruperi de cel mult trei luni (cumulat)

- dovada privind luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala a tarii in care sunt realizate veniturile, legalizata si tradusa conform celor de mai sus

- documentul din care rezulta resedinta sau permisul de sedere sau permisul de munca, dupa caz, emise de autoritatile din tara in care sunt realizate veniturile, legalizate si traduse conform celor de mai sus

- copia pasaportului, certificata la ghiseul unitatii CEC Bank de catre lucratorul bancar sau legalizata conform celor de mai sus, in cazul in care veniturile sunt realizate intr-o tara din afara Uniunii Europene

- o declaratie data pe proprie raspundere, din care sa rezulte adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate in Romania sau in tara in care sunt realizate veniturile

De asemenea, se pot accepta veniturile realizate de navigatori in conditiile in care creditele sunt garantate cu garantii reale, respectiv ipoteca imobiliara si/sau ipoteca mobiliara prin constituirea de cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garantii emise de fonduri de garantare in numele si contul statului, situatii in care persoanele in cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

- adeverinta de salariu, in masura in care angajatorul poate elibera conform reglementarilor in domeniu un astfel de document sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile inscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, originalul si forma tradusa si legalizata la Consulatul Roman/misiunea diplomatica a Romaniei/un notar public din Romania/un notar public din tara in care este inregistrat angajatorul (in acest caz purtand si apostila/supralegalizarea, dupa caz), toate documentele cu parafa originala de legalizare. In cazul in care angajatorul este inregistrat in Romania, adeverinta de salariu nu va fi legalizata

- contractul/contractele de munca sau carnetul de munca si dupa caz actele aditionale aferente acestuia/acestora, traduse si legalizate conform celor de mai sus. In cazul in care angajatorul este inregistrat in Romania, aceste documente se vor prezenta in copii care vor fi certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau traduse si legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele in cauza au o vechime in munca de cel putin 24 de luni, din care perioadele de navigatie cumuleaza minim 12 luni

- documentul din care sa rezulte data de la care este angajat navigatorul si data cand urmeaza sa plece in voiaj, in cazul in care la data solicitarii creditului navigatorul nu este plecat in voiaj

- copia carnetului de marinar, copia brevetului de marinar/certificatului de competenta si copia pasaportului, certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau traduse si legalizate conform celor de mai sus

- foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Romana

- recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, in original si, daca este cazul, o traducere legalizata conform celor de mai sus

- recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, in original si, daca este cazul, o traducere legalizata conform celor de mai sus

Documentatie de credit - venituri realizate din activitati independente

Veniturile realizate din activitati independente sunt atestate, dupa caz, cu urmatoarele documente (in copie xerox), emise conform reglementarilor legale in domeniu:

- actul legal in baza caruia practica activitatea independenta si din care sa rezulte ca desfasoara activitatea de cel putin 6 luni;

- certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului;

- adeverinta de venit eliberata de Administratia Fiscala, din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului;

- declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;

- certificatul de inregistrare fiscala;

- registrul de incasari si plati pentru ultimele 6 luni etc.

Dobanda anuala efectiva (DAE) conform OUG 50/2010

Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al creditului, exprimat in procent anual si face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea actuala a tuturor angajamentelor, trageri, rambursari si cheltuieli (costuri) prezente sau viitoare, convenite si acceptate de IMPRUMUTAT si de Banca. DAE se poate modifica in conditiile modificarii nivelului ratei anuale a dobanzii.

Valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT pentru creditul acordat, determinata din calculul DAE, reprezinta suma dintre: valoarea totala a creditului contractat si costul total al acestuia pentru IMPRUMUTAT (dobanda totala, comisioane, orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte IMPRUMUTATUL in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre IMPRUMUTAT, cu exceptia taxelor notariale).

Valoarea elementelor de cost mentionate mai sus, incluse in valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT, este:

- valoarea totala a creditului;

- dobanda totala;

- comisionul de analiza dosar; 

-  comisionul de administrare credit.

Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza potrivit careia contractul de credit urmeaza sa ramana valabil pentru perioada convenita, iar creditorul si consumatorul isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele convenite in contractul de credit. In cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variatii ale ratei dobanzii aferente creditului, dobanda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei conform careia rata dobanzii aferente creditului si celelalte costuri vor ramane fixe in raport cu nivelul initial si se aplica pana la incetarea contractului de credit.

Alte elemente de cost care revin IMPRUMUTATULUI, care nu intra in calculul DAE, sunt cele legate de asigurari sau garantii, de operatiuni/servicii suplimentare solicitate de IMPRUMUTAT pe parcursul derularii creditului, respectiv:

- costuri pentru evaluarea/verificarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise in garantie, care se incaseaza de la IMPRUMUTAT o singura data, la data evaluarii/verificarii rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise in garantie;

- primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, mentionate in contract, a caror valoare este cea aferenta valorii bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie politele de asigurare pentru riscuri generale;

- comision unic pentru servicii prestate la cererea IMPRUMUTATULUI, in legatura cu derularea creditului.

 Indici de referinta

Fii informat! Afla care este nivelul si cum se stabilesc indicii folositi la calculul dobanzilor la credite

Indici de referinta 1M
(01.09.2020)
3M
(01.07.2020)
6M
(01.07.2020)
12M
(03.01.2020)
ROBOR 2,00% 2,20% 2,25% 3,31%
EURIBOR -0,52% -0,41% -0,29% -0,24%

Valoarea valabila a indicilor la data modificarii este cea publicata de catre organizatia de reglementare aferenta, cu doua zile lucratoare anterior.

Valoarea indicilor de referinta este valabila pentru urmatoarele intervale:
- ROBOR 1M/ EURIBOR 1M: 01.09.2020 - 30.09.2020
- ROBOR 3M/ EURIBOR 3M: 01.07.2020 - 30.09.2020
- ROBOR 6M/ EURIBOR 6M: 01.07.2020 - 31.12.2020
- ROBOR 12M/ EURIBOR 12M: 03.01.2020 - 31.12.2020

 

Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
Perioada calcul Perioada valabilitate Indice (% p.a.)
Trim I - 2020 Trim III - 2020 2,41

Nivelul actual al indicelui IRCC luat in calcul este in prezent de 2,41%, in baza cotatiei aferente trimestrului I 2020, publicate in data de 30 iunie 2020 pe site-ul Bancii Nationale a Romaniei.

Dobanda se modifica trimestrial la datele de 1 ianuarie, 1 aprilie, 1 iulie si 1 octombrie ale anului sau in prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei de intai a trimestrului, in cazul in care data de intai a trimestrului este zi nelucratoare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Indicele este publicat trimestrial de catre Banca Nationala a Romaniei pe site-ul Institutiei si este calculat in conformitate cu Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si al indicelui de referinta trimestrial reglementati de OUG 19/2019.

 

Solutionarea alternativa a litigiilor

Cu ajutorul CSALB poti solutiona un eventual litigiu cu Banca in mod echidistant, rapid si in afara instantei.

Centrul de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar (CSALB) este o entitate independenta, apolitica, non profit si de interes public. Misiunea CSALB este de a administra infrastructura necesară solutionarii alternative a litigiilor (SAL) dintre consumatori si institutiile financiar-bancare in mod echilibrat, rezonabil, rapid si in afara instantei.

Activitatea CSALB este coordonată de un Colegiu format din patru membri desemnati, cate unul, de ANPC, ARB, BNR si asociatiile de consumatori si un membru independent, ales de catre cei patru membri desemnati. Membrii Colegiului de Coordonare nu au atributii executive, sunt independenti in luarea deciziilor si nu sunt implicati in solutionarea litigiilor.

Examinarea si solutionarea alternativa a litigiilor se realizeaza de catre persoanele inscrise pe Lista Conciliatorilor CSALB - experti in domeniu, cu buna reputatie, independenti si impartia

Solutionarea alternativa a litigiilor

Clarificari referitoare la serviciile si functionarea CSALB

Procedurile de solutionare alternativa a litigiilor/SAL (cu solutie propusa/concilierea sau cu solutie impusa/arbitrajul) sunt gratuite pentru consumatori, iar solutia este pronuntata in maximum 90 de zile.

Doar consumatorii persoane fizice pot sesiza CSALB si pot formula/trimite o cerere de solutionare alernativa a unui litigiu cu un comerciant (banca comerciala, IFN, casa de amanet, casa de ajutor reciproc etc. adica orice entitate care functioneaza pe teritoriul României si a carei activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/ monitorizata de Banca Nationala a Romaniei).

Consumatorii pot apela singuri la serviciile gratuite ale CSALB sau pot fi reprezentati de avocati (in acest caz, onorariul este suportat de consumatori). De asemenea, pot fi reprezentati de asociatiile de protectie a consumatorilor din care fac parte sau de catre alte terte persoane (in ultimul caz fiind necesara si o imputernicire notariala).

Consumatorii sunt cei care opteaza pentru una dintre cele doua proceduri administrate de CSALB, proceduri finalizate cu propunerea sau cu impunerea unei solutii (conciliere sau arbitraj). Insa, este necesar ca si comerciantii sa-si dea acordul de intrare intr-una dintre aceste proceduri (acestea fiind voluntare).

Solutiile propuse de Conciliatori la CSALB pot fi diferite de sentintele judecatoresti. In acelasi timp, implicarea intr-o procedura SAL nu exclude posibilitatea ulterioara a consumatorului de a se adresa unei instante de judecata.

Litigiile in care s-a pronuntat deja o hotarâre judecatoreasca sau arbitrala definitiva nu vor mai fi examinate de Centrul SAL, daca speta este identica cu cea din instanta. Daca, insa, exista alte aspecte/cerinte care n-au facut obiectul dosarului din instanta, atunci consumatorul se poate adresa CSALB. De asemenea, si daca exista un proces pe rol in care nu s-a pronuntat inca o hotarare, consumatorii se pot adresa Centrului SAL pentru solutionarea pe cale amiabila.

 

Ghid privind darea in plata

Afla ce inseamna operatiunea de Dare in Plata si descopera pasii pe care trebui sa-i faci, documentele necesare sau optiunile pe care le ai pentru a nu renunta la locuinta familiei tale.

Ce reprezinta Darea in Plata?

Darea in plata, astfel cum este reglementata de Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, constituie actiunea prin care se efectueaza transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator catre creditor, in vederea stingerii datoriei izvorand din contractul de credit ipotecar.

Cui se adreseaza legea si ce credite pot fi date in plata?

Pot beneficia de prevederile Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite consumatorii care au contractat un credit cu scopul de a achizitiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinatie de locuinta sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel putin un imobil avand destinatia de locuinta.

Prin consumator, in baza legislatiei la care se face referire, se intelege orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale. De asemenea, consumatorul nu trebuie sa fi fost condamnat printr-o hotarare definitiva pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care se solicita darea in plata.

Cuantumul sumei imprumutate, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro, suma calculata la cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua incheierii contractului de credit.

Darea in plata se poate aplica si in cazul in care creditul dat in plata este garantat cu fideiusiunea si/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplatitori. In cazul in care creditul a fost garantat cu doua sau mai multe bunuri, dintre care cel putin un imobil avand destinatie de locuinta, debitorul va oferi in plata toate bunurile ipotecate in favoarea Bancii.

Prevederiile legii nu se aplica creditelor acordate prin programul "Prima Casa".

Pe tot parcusul procedurii de dare in plata, respectiv de la data notificarii creditorului cu privire la decizia de transmitere a dreptului de proprietate asupra imobilului si pana la data stabilita pentru prezentarea la notar in vederea perfectarii transferului de proprietate, partile au posibilitatea de a conveni asupra unor conditii alternative de continuare a relatiei contractuale.

Primul pas: Este darea in plata cea mai buna solutie pentru tine?

Achizitia sau renovarea unui imobil reprezinta o achizitie importanta pentru fiecare dintre noi, necesitand un efort financiar consistent. De aceea, majoritatea creditelor accesate in acest scop au o perioada de derulare extinsa, de pana la 35 de ani. Pe parcursul acestei perioade, te poti regasi in situatii de dificultate financiara, cauzate de:

- diminuarea venitului personal sau al membrilor familiei

- probleme medicale sau de invaliditate ale tale sau ale celor apropiati, precum si decesul unui membru al familiei

- intreruperea activitatii in munca sau schimbarea angajatorului

- alte probleme care pot afecta rambursarea lunara a creditului (cresterea cursului de schimb in cazul in care creditul a fost contractat in valuta etc.)

In situatia in care te confrunti cu una din situatiile mentionate sau asimilabile, iti recomandam sa ne contactezi cat mai curand, intrucat, din experienta, cazurile care se pot solutiona cel mai usor sunt cele in care clientul anticipeaza ca poate urma un eveniment ce-i va afecta situatia veniturilor si alege impreuna cu Banca metoda de restructurare a datoriei cea mai potrivita situatiei sale.

Prin operatiunile de restructurare, Banca va identifica solutii de rambursare avantajoase care sa te sustina in perioadele cu probleme si in acelasi timp, sa mentina la un nivel acceptabil soldul creditului si nivelul riscului de credit. Pentru aceste operatiuni, Banca va avea nevoie de sprijinul tau privind informatii si documente, suport privind modificarea situatiei de la momentul acordarii creditului, precum si privind planurile tale viitoare, ce includ asteptarile viitoare legate de venituri.

Printre optiunile de restructurare, mentionam: acordarea de gratie partiala sau totala (pentru una sau mai multe componente ale creditului: principal, comision, dobanda, variante combinate ale acestora), prelungirea scadentei finale cu scopul diminuarii efortului lunar de plata, alte optiuni de restructurare ce iti vor fi prezentate pentru a identifica varianta optima pentru tine.

Totodata, in situatia in care Banca a efectuat demersuri in initierea recuperarii prin proceduri de executare silita, iti recomandam, de asemenea, sa te prezinti la Banca, in vederea identificarii unei solutii de recuperare pe cale amiabila, reciproc avantajoasa (de exemplu, prin incheierea unui angajament de plata agreat cu tine, simultan cu suspendarea executarii silite).

De aceea, avand in vedere cele mentionate mai sus, in cazul in care te regasesti intr-o situatie de dificultate financiara ce face imposibila rambursarea ratelor conform obligatiilor asumate prin contractele incheiate cu Banca sau anticipezi o astfel de situatie in viitorul apropiat, te rugam sa contactezi unitatea Bancii pentru a identifica impreuna o solutie ce va permite sa mentii in posesia ta si/sau a familiei tale imobilul ce garanteaza creditul.

Pasul doi: In cazul darii in plata, care sunt etapele procesului de dare in plata?

Etapa 1 - Notificarea intentiei de dare in plata

n cazul in care, in urma parcurgerii pasului anterior, decizi sa continui actiunea de dare in plata in baza Legii nr. 77/2016, va fi necesara formularea unei notificari adresata Bancii prin intermediul unui notar public, avocat sau executor judecatoresc, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Data notificarii va fi data primirii si inregistrarii acesteia in Banca.

Intrucat pentru aplicarea dispozitiilor prezentei legi este necesar sa se faca indeplinirea si a prevederilor legale generale transferului de proprietate, este necesar ca notificarea sa fie insotita de urmatoarele documente:

- Extras de carte funciara autentic, care sa ateste ca nu sunt sarcini in favoarea tertilor (ex: sechestru, imobilul este inchiriat, exista un drept de uzufruct, sarcini in favoarea altor creditori);

- Certificat de cazier judiciar din care sa rezulte ca nu ai fost condamnat pentru infractiuni in legatura cu creditul pentru care soliciti darea in plata; 

- Certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca nu exista datorii neachitate/restante;

- Adeverinta emisa de Asociatia de proprietari din care sa rezulte ca nu sunt datorii locative neachitate/restante;

- Certificatul de performanta energetica.

Notificarea privind darea in plata a imobilului poate fi initiata atat de imprumutat, cat si de codebitori, garanti personali/ipotecari, dar doar cu acordul expres al imprumutatului sau al succesorilor sai. Notificarea trebuie semnata si de imprumutat atunci cand demersurile de dare in plata sunt intreprinse de codebitori, precum si de garantii personali sau ipotecari.

Consimtamantul imprumutatului poate fi suplinit printr-o declaratie data in forma autentica.

Etapa 2 - Analizarea solicitarii de catre Banca

Dupa primirea notificarii, Banca va analiza solicitarea ta, urmand a te contacta pentru a discuta aspectele referitoare la aceasta situatie, putand astfel identifica de comun acord posibilitati de solutionare a situatiei cu care te confrunti.

Pentru realizarea darii in plata este necesar sa fie indeplinite cumulativ conditiile prevazute de Legea nr. 77/2016, precum si conditiile legale pentru realizarea transferului dreptului de proprietate. In caz contrar, Banca se va afla in imposibilitatea de a accepta solicitarea ta.

In ceea ce priveste costurile darii in plata, precizam ca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, toate costurile notariale si, dupa caz, ale executorului judecatoresc sau ale avocatului se vor suporta de catre tine. Acestora li se vor adauga si alte costuri prevazute de legislatia in vigoare in sarcina vanzatorului pentru realizarea transferului de proprietate.

 

Ce se intampla dupa finalizarea deciziei/actului de dare in plata?

La momentul incheierii contractului translativ de proprietate, respectiv de la data pronuntarii hotararii judecatoresti definitive, Banca va sterge orice obligatie a ta, a codebitorilor si fideiusorilor privind creditul pentru care s-a efectuat darea in plata. Acest eveniment va fi raportat la Biroul de Credit, in conformitate cu prevederile legale.

In acel moment, se transfera definitiv si irevocabil dreptul de proprietate, posesie si folosinta, necontestat si neconditionat, liber de sarcini si impreuna cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea libera si neingradita a posesiei, eliberat de toate bunurile mobile ale garantilor. Imobilul nu poate face obiectul niciunor contracte de inchiriere, de comodat sau alte contracte similare. Nicio portiune a imobilului nu este ocupata de catre nicio persoana sau entitate cu sau fara baza legala in acest sens.

Din punct de vedere practic, reprezentantul Bancii merge impreuna cu fostul proprietar la imobil, unde se face un proces verbal de predare-primire al imobilului, cu mentionarea starii acestuia la data preluarii si se predau cheile imobilului. Acesta trebuie in prealabil eliberat de obiectele personale ale fostului proprietar.

 

Restructurare credite

Daca intampini dificultati la plata obligatiilor catre Banca, putem veni in sprijinul tau cu solutii specifice de restructurare

Pentru a identifica cea mai buna solutie pentru tine, te invitam sa te adresezi unitatii CEC Bank la care ai contractat creditul. Specialistii nostri te vor ajuta cu toate informatiile necesare.

 

adeverinta de salariu
adeverinta vechime munca
legalitatea prelucrarii datelor biroul de credit