Condiții generale de acordare

Creditele se acordă la cererea clienților, dacă îndeplinesc cel puțin următoarele condiții:

 

1. să aibă cont curent deschis la CEC Bank

 

2. credite se pot acorda și persoanelor fizice majore, cu cetățenie română, cu domiciliul într-una din țările Uniunii Europene, în condițiile în care persoana fizică face dovada reședinței în Romania

 

3. să facă dovada constituirii aportului propriu, dacă la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu

 

4. să facă dovada că pot susține rambursarea creditului și plata dobânzilor, comisioanelor din veniturile nete realizate. La determinarea veniturilor salariale se are în vedere o documentație simplificată, în situația obținerii datelor referitoare la venituri din bază de date ANAF

 

5. să prezinte garanțiile corespunzătoare tipului de credit solicitat, comunicate de Bancă

 

6. clientul, familia clientului și fideiusorii acestuia să nu înregistreze, la data solicitării creditului, obligații neachitate la scadența față de CEC Bank și/sau față de alte bănci și nici datorii restante sau debite restante către terți

 

7. să aibă un comportament bun de plată în relația cu instituțiile de credit

 

8. vârstă maximă a clienților la data stabilită prin contractul de credit pentru rambursarea integrală a creditului, precum și a membrilor de familie care participă cu veniturile realizate la evaluarea bonității clientului, vă fi de maximum 75 ani, în funcție de garanțiile constituite, pentru toate categoriile de credit

 

9. la acordarea creditelor se pot lua în considerare atât venituri ale clienților, cât și ale familiei clientului, respectiv soțul/soția și rudele și afinii acestuia, care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul precum și veniturile unor codebitori - persoane fizice care nu au calitatea de membri de familie care locuiesc și gospodăresc împreună cu clientul, dar care au grad de rudenie I sau II cu clientul (ex.: copii, părinți, frați/surori)

 

10. membrii familiei declarați de client au același domiciliu; în cazul în care din actele de identitate rezultă că unii dintre membrii familiei declarați nu au același domiciliu cu clientul, la evaluarea bonității acestuia se pot lua în calcul veniturile persoanelor respective numai în condițiile în care clientul și membrii de familie respectivi vor declara pe proprie răspundere că locuiesc și gospodăresc împreună

 

11. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza și prin luarea în considerare doar a veniturilor acestuia și a unora dintre membrii familiei declarați de client, dar numai în condițiile în care clientul vă include în declarația pe proprie răspundere și angajamentele de plată ale celorlalți membrii ai familiei declarați, ale căror venituri nu sunt luate în calcul

Prevederi OUG 52/2016

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta 52/2016 a Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, clientul trebuie să aibă în vedere următoarele:

 

Posibilele fluctuații ale ratei de schimb valutar ce ar putea afecta suma ce trebuie plătită, în cazul contractării unui credit în EURO, în sensul majorării acesteia, putând duce la afectarea posibilității de plată;

 

Posibilele fluctuații ale ratelor de dobândă datorate, aferente creditului contractat, având în vedere că acesta este este un împrumut cu rata variabilă a dobânzii, pe întreagă durata de creditare, exprimată în funcție de un indice de referință (ROBOR/EURIBOR)

 

Respectarea termenilor și condițiilor contractului de credit nu garantează rambursarea valorii totale a creditului în temeiul contractului de credit;

 

Nerespectarea angajamentelor legate de contractul de credit pot genera consecințe financiare și/sau juridice:

 • pentru ratele de credit restante, se percepe o dobânda penalizatoare, care se calculează pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplica la principalul restant.
 • pentru întârzierea în rambursarea sumelor datorate Băncii peste termenele stabilite în graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit și/sau către Centrala Riscului de Credit, informații despre client/codebitor în cazul în care obligațiile de plată restante sunt mai mari de 30 de zile.
 • în cazul neachitării primelor de asigurare, conform condițiilor înscrise în poliță/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fără a fi obligată în nici un fel, să solicite încheierea unei noi polițe sau reînnoirea poliței/contractului de asigurare pe contul și în numele clientului, cu o înștiințare prealabilă a acestuia, la una din societățile de asigurare-reasigurare cu care Banca are încheiate contracte de bancassurance.
 • în situația neîndeplinirii de către client a oricărei alte obligații către Banca născute din contract, Banca poate declara scadența anticipată a întregului credit rămas de rambursat. În cazul acumulării unor întârzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, Banca este îndreptățită să declanșeze procedura de executare silită.
 • în ultima instanță, locuință ipotecată poate fi supusa procedurii de executare silită în cazul neachitării ratelor.
 • eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:
 • servicii prestate la cererea clientului, în legătură cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
 • înscrierea/prelungirea/modificarea (după caz) și radierea garanției reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente și viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor și ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul Național de Publicitate Mobiliară;
 • toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garanții, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale.
 • sumele reprezentând primele de asigurare aferente polițelor de asigurare pentru riscuri generale, în conformitate cu valoarea bunurilor acceptate în garanție, pentru care se încheie astfel de polițele și/sau cota de primă PAD, având în vedere că Banca nu impune încheierea polițelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
 • sumele aferente evaluării bunurilor imobile/mobile admise în garanție, cu excepția cazului în care evaluarea se realizează de evaluatorii interni ai Băncii.

 

Documentație de credit
 • cererea de credit acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) pentru client, familia clientului și fideiusori, precum și acordul de consultare și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (în cazul clienților care realizează venituri salariale)
 • pentru clienții pentru care informațiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor și a caracterului de permanență al acestuia, se vă prezenta Adeverință de salariu sau Adeverință privind vechimea în muncă (după caz)
 • documente care atestă capacitatea clientului, familiei clientului și fideiusorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanență, realizate din salarii, pensii, activități agricole, activități independente, cedarea folosinței bunurilor, dividende, activități prestate în baza unor convenții civile, contracte de colaborare etc.
 • actele de identitate ale clientului, familiei clientului și fideiusorilor documente din care să rezulte destinația creditului solicitat (dacă este cazul)
 • documente din care rezultă aportul propriu (dacă este cazul)
 • actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse în garanția creditului, inclusiv documentația tehnico-economica necesară în cazul creditelor pentru investiții imobiliare (dacă este cazul)
 • alte documente, după caz

Adeverinta de salariu

 

Adeverinta privind vechimea in munca

 

Legalitatea prelucrarii datelor in sistemul Biroului de Credit

Documentație de credit - venituri obținute din străinătate

Persoanele fizice române, cu domiciliul stabil în România, care realizează venituri în străinătate pot contracta credite de la CEC Bank în condițiile în care acestea sunt garantate cu garanții reale, respectiv ipoteca imobiliară și/sau ipoteca mobiliară prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garanții emise de fonduri de garantare în numele și contul statului, situații în care persoanele în cauza vor prezenta următoarele documente care stau la baza certificării realizării unor astfel de venituri:

 • adeverință de salariu sau un document emis de angajator care să cuprindă cel puțin informațiile înscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului și angajatului și la veniturile realizate, originalul și forma tradusă și legalizată la Consulatul Român/misiunea diplomatică a României/un notar public din România/un notar public din țară în care sunt realizate veniturile (în acest caz purtând și apostila/supralegalizarea, după caz), toate documentele cu parafa originală de legalizare
 • contractul/contractele de muncă și după caz actele adiționale aferente acestora, traduse și legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie să rezulte că persoanele în cauză au o vechime în munca de cel puțin 12 luni și o vechime la locul de munca actual de cel puțin 3 luni, fiind acceptate și situațiile în care în ultimele 12 luni există întreruperi de cel mult trei luni (cumulat)
 • dovada privind luarea în evidență de către autoritatea fiscală a țării în care sunt realizate veniturile, legalizată și tradusă conform celor de mai sus
 • documentul din care rezultă reședință sau permisul de ședere sau permisul de muncă, după caz, emise de autoritățile din țara în care sunt realizate veniturile, legalizate și traduse conform celor de mai sus
 • copia pașaportului, certificată la ghișeul unității CEC Bank de către lucrătorul bancar sau legalizată conform celor de mai sus, în cazul în care veniturile sunt realizate într-o țară din afara Uniunii Europene
 • o declarație dată pe proprie răspundere, din care să rezulte adresa de corespondență (adresa completă a locației și numărul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în Romania sau în țară în care sunt realizate veniturile

De asemenea, se pot accepta veniturile realizate de navigatori în condițiile în care creditele sunt garantate cu garanții reale, respectiv ipoteca imobiliară și/sau ipoteca mobiliară prin constituirea de cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garanții emise de fonduri de garantare în numele și contul statului, situații în care persoanele în cauză vor prezenta următoarele documente care stau la baza certificării realizării unor astfel de venituri:

 • adeverință de salariu, în măsură în care angajatorul poate elibera conform reglementărilor în domeniu un astfel de document sau un document emis de angajator care să cuprindă cel puțin informațiile înscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului și angajatului și la veniturile realizate, originalul și forma tradusă și legalizată la Consulatul Român/misiunea diplomatică a României/un notar public din România/un notar public din țară în care este înregistrat angajatorul (în acest caz purtând și apostila/supralegalizarea, după caz), toate documentele cu parafa originala de legalizare. În cazul în care angajatorul este înregistrat în România, adeverința de salariu nu vă fi legalizată
 • contractul/contractele de muncă sau carnetul de muncă și după caz actele adiționale aferente acestuia/acestora, traduse și legalizate conform celor de mai sus. În cazul în care angajatorul este înregistrat în Romania, aceste documente se vor prezenta în copii care vor fi certificate pentru conformitate la ghișeu de către lucrătorul bancar sau traduse și legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie să rezulte că persoanele în cauză au o vechime în muncă de cel puțin 24 de luni, din care perioadele de navigație cumulează minim 12 luni
 • documentul din care să rezulte data de la care este angajat navigatorul și data când urmează să plece în voiaj, în cazul în care la data solicitării creditului navigatorul nu este plecat în voiaj
 • copia carnetului de marinar, copia brevetului de marinar/certificatului de competență și copia pașaportului, certificate pentru conformitate la ghișeu de către lucrătorul bancar sau traduse și legalizate conform celor de mai sus
 • foaia matricolă eliberată de Autoritatea Navală Română
 • recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, în original și, daca este cazul, o traducere legalizată conform celor de mai sus
 • o declarație dată pe proprie răspundere din care să rezulte adresa de corespondență (adresa completă a locației și numărul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate în România
Documentație de credit - venituri obținute din activități independente

Veniturile realizate din activități independente sunt atestate, după caz, cu următoarele documente (în copie xerox), emise conform reglementărilor legale în domeniu:

 • actul legal în baza căruia practică activitatea independentă și din care să rezulte că desfășoară activitatea de cel puțin 6 luni;
 • certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului;
 • adeverință de venit eliberată de Administrația Fiscala, din care să rezulte venitul net obținut în anul anterior solicitării creditului;
 • declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice;
 • certificatul de înregistrare fiscală;
 • registrul de încasări și plăți pentru ultimele 6 luni etc.
Dobânda anuală efectivă (DAE) conform OUG 50/2010

Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul total al creditului, exprimat în procent anual și face echivalența, la nivelul unui an, între valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări și cheltuieli (costuri) prezente sau viitoare, convenite și acceptate de ÎMPRUMUTAT și de Bancă. DAE se poate modifica în condițiile modificării nivelului ratei anuale a dobânzii.

 

Valoarea totală plătibilă de ÎMPRUMUTAT pentru creditul acordat, determinată din calculul DAE, reprezintă suma dintre: valoarea totală a creditului contractat și costul total al acestuia pentru ÎMPRUMUTAT (dobândă totală, comisioane, orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte ÎMPRUMUTATUL în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către ÎMPRUMUTAT, cu excepția taxelor notariale).

 

Valoarea elementelor de cost menționate mai sus, incluse în valoarea totală plătibilă de ÎMPRUMUTAT, este:
a) valoarea totală a creditului;
b) dobândă totală;
c) comisionul de analiză dosar;
d) comisionul de administrare credit.

 

Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul și consumatorul își vor îndeplini obligațiile în condițiile și în termenele convenite în contractul de credit. În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variații ale ratei dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului și celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul inițial și se aplică până la încetarea contractului de credit.

 

Alte elemente de cost care revin ÎMPRUMUTATULUI, care nu intră în calculul DAE, sunt cele legate de asigurări sau garanții, de operațiuni/servicii suplimentare solicitate de ÎMPRUMUTAT pe parcursul derulării creditului, respectiv:
a) costuri pentru evaluarea/verificarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise în garanție, care se încasează de la ÎMPRUMUTAT o singură dată, la data evaluării/verificării rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise în garanție;
b) primele de asigurare aferente polițelor de asigurare pentru riscuri generale, menționate în contract, a căror valoare este cea aferentă valorii bunurilor acceptate în garanție, pentru care se încheie polițele de asigurare pentru riscuri generale;
c) comision unic pentru servicii prestate la cererea ÎMPRUMUTATULUI, în legătură cu derularea creditului.