Valentin Tiberiu Mavrodin - Presedinte al Consiliului de Administratie

Bogdan Constantin Neacsu - Membru

Mihaela Lucica Popa - Membru

Ciprian Badea - Membru

Mirela Sitoiu - Membru

Mihai Gogancea Vatasoiu - Membru

Mirela Calugareanu - Membru