Pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră de navigare, acest site folosește cookies.
Orice prelucrare a datelor personale se va face doar în baza acordului dumneavoastră.
Vă puteți schimba opțiunea în orice moment, prin modificarea setărilor în browserul dumneavoastră.

Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:

1. sa aiba cont curent deschis la CEC Bank

2. credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania

3. sa faca dovada constituirii aportului propriu, daca la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu

4. sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor, comisioanelor din veniturile nete realizate. La determinarea veniturilor salariale se are in vedere o documentatie simplificata, in situatia obtinerii datelor referitoare la venituri din baza de date ANAF

5. sa prezinte garantiile corespunzatoare tipului de credit solicitat, comunicate de Banca

6. clientul, familia clientului si fideiusorii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti

7. sa aiba un comportament bun de plata in relatia cu institutiile de credit

8. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, precum si a membrilor de familie care participa cu veniturile realizate la evaluarea bonitatii clientului, va fi de maximum 75 ani, in functie de garantiile constituite, pentru toate categoriile de credit

9. la acordarea creditelor se pot lua in considerare atat venituri ale clientilor, cat si ale familiei clientului, respectiv sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul precum si veniturile unor codebitori - persoane fizice care nu au calitatea de membri de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul, dar care au grad de rudenie I sau II cu clientul (ex.: copii, parinti, frati/surori)

10. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelasi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna

11. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 52/2016 a Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, clientul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- Posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ce ar putea afecta suma ce trebuie platita, in cazul contractarii unui credit in EURO, in sensul majotarii acesteia, putand duce la afectarea posibilitatii de plata;

- Posibilele fluctuatii ale ratelor de dobanda datorate, aferente creditului contractat, avand in vedere ca acesta este este un imprumut cu rata variabila a dobanzii, pe intreaga durata de creditare, exprimata in fluctie de un indice de referinta (ROBOR/EURIBOR)

- Respectarea termenilor si conditiilor contractului de credit nu garanteaza rambursarea valorii totale a creditului in temeiul contractului de credit;

- Nerespectarea angajamentelor legate de contractul de credit pot genera consecinte financiare si/sau juridice:

  • Pentru ratele de credit restante, se percepe o dodanda penalizatoare, care se calculeaza pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente si se aplica la principalul restant.
  • Pentru intarzierea in rambursarea sumelor datorate Bancii peste termenele stabilite in graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit si/sau catre Centrala Riscului de Credit, informatii despre client/codebitor in cazul in care obligatiile de plata restante sunt mai mari de 30 de zile.
  • In cazul neachitarii primelor de asigurare, conform conditiilor inscrise in polita/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fara a fi obligata in nici un fel, sa solicite incheierea unei noi polite sau reinnoirea politei/contractului de asigurare pe contul si in numele clientului, cu o instiintare prealabila a acestuia, la una din societatile de asigurare-reasigurare cu care Banca are incheiate contracte de bancassurance.
  • In situatia neindeplinirii de catre client a oricarei alte obligatii catre Banca nascute din contract, Banca poate declara scadenta anticipata a intregului credit ramas de rambursat. In cazul acumularii unor intarzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, Banca este indreptatita sa declanseze procedura de executare silita.
  • In ultima instanta, locuinta ipotecata poate fi supusa procedurii de executare silita in cazul neachitarii ratelor.

- Eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:

  • servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
  • inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Registrul National de Publicitate Mobiliara;
  • toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale.
  • sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
  • sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Principalele documente ce trebuie prezentate de client pentru obtinerea unui credit:

- cererea de credit

- acordul de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit (CRC) pentru client, familia clientului si fideiusori, precum si acordul de consultare si prelucrare a informatiilor din bazele de date ale MFP - ANAF (in cazul clientilor care realizeaza venituri salariale)

- pentru clientii pentru care informatiile din bazele de date ANAF nu sunt concludente/relevante prin prisma veniturilor si a caracterului de permanenta al acestuia, se va prezenta Adeverinta de salariu sau Adeverinta privind vechimea in munca (dupa caz)

- documente care atesta capacitatea clientului, familiei clientului si fideiusorilor de a dispune de venituri certe, cu caracter de permanenta, realizate din salarii, pensii, activitati agricole, activitati independente, cedarea folosintei bunurilor, dividende, activitati prestate in baza unor conventii civile, contracte de colaborare etc.

- actele de identitate ale clientului, familiei clientului si fideiusorilor

- documente din care sa rezulte destinatia creditului solicitat (daca este cazul)

- documente din care rezulta aportul propriu (daca este cazul)

- actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse in garantia creditului, inclusiv documentatia tehnico-economica necesara in cazul creditelor pentru investitii imobiliare (daca este cazul)

- alte documente, dupa caz

Adeverinta de salariu

Adeverinta privind vechimea in munca

Legalitatea prelucrarii datelor in sistemul Biroului de Credit

Persoanele fizice romane, cu domiciliul stabil in Romania, care realizeaza venituri in strainatate pot contracta credite de la CEC Bank in conditiile in care acestea sunt garantate cu garantii reale, respectiv ipoteca imobiliara si/sau ipoteca mobiliara prin constituirea unui cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garantii emise de fonduri de garantare in numele si contul statului, situatii in care persoanele in cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

- adeverinta de salariu sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile inscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, originalul si forma tradusa si legalizata la Consulatul Roman/misiunea diplomatica a Romaniei/un notar public din Romania/un notar public din tara in care sunt realizate veniturile (in acest caz purtand si apostila/supralegalizarea, dupa caz), toate documentele cu parafa originala de legalizare

- contractul/contractele de munca si dupa caz actele aditionale aferente acestora, traduse si legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele in cauza au o vechime in munca de cel putin 12 luni si o vechime la locul de munca actual de cel putin 3 luni, fiind acceptate si situatiile in care in ultimele 12 luni exista intreruperi de cel mult trei luni (cumulat)

- dovada privind luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala a tarii in care sunt realizate veniturile, legalizata si tradusa conform celor de mai sus

- documentul din care rezulta resedinta sau permisul de sedere sau permisul de munca, dupa caz, emise de autoritatile din tara in care sunt realizate veniturile, legalizate si traduse conform celor de mai sus

- copia pasaportului, certificata la ghiseul unitatii CEC Bank de catre lucratorul bancar sau legalizata conform celor de mai sus, in cazul in care veniturile sunt realizate intr-o tara din afara Uniunii Europene

- o declaratie data pe proprie raspundere, din care sa rezulte adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate in Romania sau in tara in care sunt realizate veniturile

De asemenea, se pot accepta veniturile realizate de navigatori in conditiile in care creditele sunt garantate cu garantii reale, respectiv ipoteca imobiliara si/sau ipoteca mobiliara prin constituirea de cash colateral (asupra depozitelor colaterale) sau sunt garantate cu garantii emise de fonduri de garantare in numele si contul statului, situatii in care persoanele in cauza vor prezenta urmatoarele documente care stau la baza certificarii realizarii unor astfel de venituri:

- adeverinta de salariu, in masura in care angajatorul poate elibera conform reglementarilor in domeniu un astfel de document sau un document emis de angajator care sa cuprinda cel putin informatiile inscrise pe formularul CEC Bank referitoare la datele de identificare ale angajatorului si angajatului si la veniturile realizate, originalul si forma tradusa si legalizata la Consulatul Roman/misiunea diplomatica a Romaniei/un notar public din Romania/un notar public din tara in care este inregistrat angajatorul (in acest caz purtand si apostila/supralegalizarea, dupa caz), toate documentele cu parafa originala de legalizare. In cazul in care angajatorul este inregistrat in Romania, adeverinta de salariu nu va fi legalizata

- contractul/contractele de munca sau carnetul de munca si dupa caz actele aditionale aferente acestuia/acestora, traduse si legalizate conform celor de mai sus. In cazul in care angajatorul este inregistrat in Romania, aceste documente se vor prezenta in copii care vor fi certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau traduse si legalizate conform celor de mai sus. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca persoanele in cauza au o vechime in munca de cel putin 24 de luni, din care perioadele de navigatie cumuleaza minim 12 luni

- documentul din care sa rezulte data de la care este angajat navigatorul si data cand urmeaza sa plece in voiaj, in cazul in care la data solicitarii creditului navigatorul nu este plecat in voiaj

- copia carnetului de marinar, copia brevetului de marinar/certificatului de competenta si copia pasaportului, certificate pentru conformitate la ghiseu de catre lucratorul bancar sau traduse si legalizate conform celor de mai sus

- foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Romana

- recomandare de la angajator sau de la comandantul navei, in original si, daca este cazul, o traducere legalizata conform celor de mai sus

- o declaratie data pe proprie raspundere din care sa rezulte adresa de corespondenta (adresa completa a locatiei si numarul de telefon sau adresa de e-mail) la care pot fi contactate in Romania

Veniturile realizate din activitati independente sunt atestate, dupa caz, cu urmatoarele documente (in copie xerox), emise conform reglementarilor legale in domeniu:
- actul legal in baza caruia practica activitatea independenta si din care sa rezulte ca desfasoara activitatea de cel putin 6 luni;
- certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului;
- adeverinta de venit eliberata de Administratia Fiscala, din care sa rezulte venitul net obtinut in anul anterior solicitarii creditului;
- declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice;
- certificatul de inregistrare fiscala;
- registrul de incasari si plati pentru ultimele 6 luni etc.

Dobanda anuala efectiva (DAE) reprezinta costul total al creditului, exprimat in procent anual si face echivalenta, la nivelul unui an, intre valoarea actuala a tuturor angajamentelor, trageri, rambursari si cheltuieli (costuri) prezente sau viitoare, convenite si acceptate de IMPRUMUTAT si de Banca. DAE se poate modifica in conditiile modificarii nivelului ratei anuale a dobanzii.

Valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT pentru creditul acordat, determinata din calculul DAE, reprezinta suma dintre: valoarea totala a creditului contractat si costul total al acestuia pentru IMPRUMUTAT (dobanda totala, comisioane, orice alt tip de costuri pe care trebuie sa le suporte IMPRUMUTATUL in legatura cu contractul de credit si care sunt cunoscute de catre IMPRUMUTAT, cu exceptia taxelor notariale).

Valoarea elementelor de cost mentionate mai sus, incluse in valoarea totala platibila de IMPRUMUTAT, este:
a) valoarea totala a creditului;
b) dobanda totala;
c) comisionul de analiza dosar;
d) comisionul de administrare credit.

Calculul dobanzii anuale efective se bazeaza pe ipoteza potrivit careia contractul de credit urmeaza sa ramana valabil pentru perioada convenita, iar creditorul si consumatorul isi vor indeplini obligatiile in conditiile si in termenele convenite in contractul de credit. In cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variatii ale ratei dobanzii aferente creditului, dobanda anuala efectiva se calculeaza pe baza ipotezei conform careia rata dobanzii aferente creditului si celelalte costuri vor ramane fixe in raport cu nivelul initial si se aplica pana la incetarea contractului de credit.

Alte elemente de cost care revin IMPRUMUTATULUI, care nu intra in calculul DAE, sunt cele legate de asigurari sau garantii, de operatiuni/servicii suplimentare solicitate de IMPRUMUTAT pe parcursul derularii creditului, respectiv:
a) costuri pentru evaluarea/verificarea rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise in garantie, care se incaseaza de la IMPRUMUTAT o singura data, la data evaluarii/verificarii rapoartelor de evaluare a bunurilor imobile/mobile admise in garantie;
b) primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, mentionate in contract, a caror valoare este cea aferenta valorii bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie politele de asigurare pentru riscuri generale;
c) comision unic pentru servicii prestate la cererea IMPRUMUTATULUI, in legatura cu derularea creditului.